SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zadanie: Modernizacja systemu zasypu wraz z instalacją systemu monitorowania temperatury w silosach w Oddziale Bąków

 I. ZAMAWIAJĄCY

„Hodowla Roślin Smolice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grupa IHAR” z siedzibą w Smolicach, Smolice 146, 63-740 Kobylin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000099111, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6211619001, będącą dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

II. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Zamawiający nie stosuje przepisów dotyczących zamówień publicznych.
 2. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem Dokonywania Zakupów Towarów i Usług Hodowla Roślin Smolice”.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, niedokonania wyboru bez podania przyczyn, odwołania lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny, a oferentowi nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia.
 4. Osobami do kontaktu są:
  Michał Twardowski, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon 668-835-896
  Tomasz Karaś e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon 668-835-903

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Wymiana rur zasypowych 8. Silosów
 2. Montaż krytej taśmy zabudowanej o wydajności 50t/h około 12 m.
 3. Montaż rozdzielaczy zasypowych.
 4. Montaż rozdzielacza wraz z montażem rur umożliwiający ekspedycję ziarna.
 5. Wykonanie systemu pomiaru temperatur w 8. silosach z możliwością zdalnej kontroli temperatury.
 6. Wykonanie instalacji elektrycznej do systemu pomiaru temperatury wraz z instalacją na komputerze inwestora dedykowanego oprogramowania.
 7. Demontaż istniejącego podnośnika kubełkowego.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji zamówienia – 15.06.2023 r. – Termin rozpoczęcia realizacji w uzgodnieniu z Zamawiającym. Bezpośrednio po podpisaniu umowy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się podmioty występujące w obrocie -prawnym -Wykonawcy którzy:
  a) Zalegają z podatkami, składkami na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo innymi zobowiązaniami publicznymi i nie wydadzą na żądanie Zamawiającego stosownego oświadczenia lub nie przedłożą zaświadczenia odpowiednich organów wydanego nie później niż na 3 miesiące przed złożeniem oferty (US, ZUS).
  b) Są dłużnikami w postępowaniu egzekucyjnym sądowym lub administracyjnym
  c) Złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości lub restrukturyzację lub wobec których zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne
 2. Ponadto Wykonawcy powinni posiadać:
  a) Doświadczenie w wykonywaniu podobnych realizacji tj. co najmniej 2 realizacje przeprowadzone w ciągu ostatnich 5 lat na co najmniej 50% wartości składanej oferty każda, polegające na dostawie i montażu podobnych urządzeń.
 3. Spełnienie warunków określonych w ust. 1 Wykonawca wykazuje poprzez złożenie stosownych oświadczeń. W razie uzasadnionych wątpliwości Zamawiający może zażądać dostarczenia stosownych zaświadczeń odpowiednich organów, wydanych nie wcześniej niż na 3 miesiące przed złożeniem oferty
 4.  Spełnienie warunków określonych w pkt. 2 Wykonawca wykazuje poprzez złożenie dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie umowy (referencje) :
 5. Wykonawca musi być płatnikiem VAT.
 6. Ocena spełnienia warunków nastąpi na zasadzie spełnia/nie spełnia.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę sporządza się w języku polskim.
 2. Oferta musi zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy lub legitymującą się odpowiednim pełnomocnictwem.
 3. Nie ma możliwości składania ofert częściowych
 4. Istnieje możliwość składania ofert wariantowych.
 5. Oferta musi zawierać kalkulację ceny ofertowej.
 6. Oferta musi zawierać warunki serwisu gwarancyjnego, pogwarancyjnego oraz długość okresu gwarancji.
 7. Cena musi być podana w PLN w kwocie netto wraz z odrębnie wyliczonym podatkiem VAT.

VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT, SPOSÓB ZŁOŻENIA

 1. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 16.02.2023 r. do godziny 8.00
 2. Oferty mogą być składane w formie pisemnej lub elektronicznej

VIII. Oferty mogą być składane w zabezpieczonych kopertach w siedzibie Spółki bądź przesyłane pocztą elektroniczną wyłącznie na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Termin związania ofertą wynosi 45 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 02.04.2023 r.

X. KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Cena netto w PLN.
 2. Okres gwarancji (minimalny okres gwarancji 24 miesięcy).
 3. Termin realizacji.
 4. Funkcjonalność.

XI. UMOWA

 1. Umowa zostanie przygotowana przez Zamawiającego.
 2. Wykonawca może zaproponować własną umowę co nie jest wiążące dla Zamawiającego.

Zamieszczono: 19.01.2023 r.


SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zadanie: Remont 6 silosów w Oddziale Bąków

I. ZAMAWIAJĄCY
„Hodowla Roślin Smolice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grupa IHAR” z siedzibą w Smolicach, Smolice 146, 63-740 Kobylin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000099111, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6211619001, będącą dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

II. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Zamawiający nie stosuje przepisów dotyczących zamówień publicznych.
 2. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem Dokonywania Zakupów Towarów i Usług Hodowla Roślin Smolice”.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, niedokonania wyboru bez podania przyczyn, odwołania lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny, a oferentowi nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia.
 4. Osobami do kontaktu są:
  Michał Twardowski, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon 668-835-896
  Tomasz Karaś e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon 668-835-903

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Wykonanie remontu części walcowych 6. silosów o pojemności 150 t
 2. Wykonanie konserwacji części lejowych 6. Silosów
 3. Wykonanie podłączeń wentylatorów w 4. Silosach
 4. Wymiana dachów 6 silosów
 5. Montaż wywietrzników na dachach
 6. Montaż nowych drabin i włazów dostępowych

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji zamówienia – 31.05.2023 r. – Termin rozpoczęcia realizacji w uzgodnieniu z Zamawiającym. Bezpośrednio po podpisaniu umowy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się podmioty występujące w obrocie -prawnym -Wykonawcy którzy:
  a) Zalegają z podatkami, składkami na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo innymi zobowiązaniami publicznymi i nie wydadzą na żądanie Zamawiającego stosownego oświadczenia lub nie przedłożą zaświadczenia odpowiednich organów wydanego nie później niż na 3 miesiące przed złożeniem oferty (US, ZUS).
  b) Są dłużnikami w postępowaniu egzekucyjnym sądowym lub administracyjnym
  c) Złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości lub restrukturyzację lub wobec których zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne
 2. Ponadto Wykonawcy powinni posiadać:
  a) Doświadczenie w wykonywaniu podobnych realizacji tj. co najmniej 2 realizacje przeprowadzone w ciągu ostatnich 5 lat na co najmniej 50% wartości składanej oferty każda, polegające na dostawie i montażu podobnych urządzeń.
 3. Spełnienie warunków określonych w ust. 1 Wykonawca wykazuje poprzez złożenie stosownych oświadczeń. W razie uzasadnionych wątpliwości Zamawiający może zażądać dostarczenia stosownych zaświadczeń odpowiednich organów, wydanych nie wcześniej niż na 3 miesiące przed złożeniem oferty
  4. Spełnienie warunków określonych w pkt. 2 Wykonawca wykazuje poprzez złożenie dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie umowy (referencje).
 4. Wykonawca musi być płatnikiem VAT.Ocena spełnienia warunków nastąpi na zasadzie spełnia/nie spełnia.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę sporządza się w języku polskim.
 2. Oferta musi zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy lub legitymującą się odpowiednim pełnomocnictwem.
 3. Nie ma możliwości składania ofert częściowych
 4. Istnieje możliwość składania ofert wariantowych.
 5. Oferta musi zawierać kalkulację ceny ofertowej.
 6. Oferta musi zawierać warunki serwisu gwarancyjnego, pogwarancyjnego oraz długość okresu gwarancji.
 7. Cena musi być podana w PLN w kwocie netto wraz z odrębnie wyliczonym podatkiem VAT.

VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT, SPOSÓB ZŁOŻENIA

 1. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 16.02.2023 r. do godziny 8.00
 2. Oferty mogą być składane w formie pisemnej lub elektronicznej
 3. Oferty mogą być składane w zabezpieczonych kopertach w siedzibie Spółki bądź pocztą elektroniczną, wyłącznie na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Oferty przesyłane na adres mailowy powinny być zabezpieczone hasłem.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Termin związania ofertą wynosi 45 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 02.04.2023 r.

IX. KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Cena netto w PLN.
 2. Okres gwarancji (minimalny okres gwarancji 24 miesięcy).
 3. Termin realizacji.

X. UMOWA

 1. Umowa zostanie przygotowana przez Zamawiającego.
 2. Wykonawca może zaproponować własną umowę co nie jest wiążące dla Zamawiającego.

 

 Zamieszczono: 19.01.2023 r.


Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR

ogłasza przetarg na zakup rozsiewacza nawozów

dla Oddziału Zamiejscowego w Przebędowie

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. ZAMAWIAJĄCY
„Hodowla Roślin Smolice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grupa IHAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Smolicach, Smolice 146, 63-740 Kobylin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000099111, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6211619001, będącą dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
Oddział Zamiejscowy w Przebędowie,
www.hrsmolice.pl, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 668-835-893

 II. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Zamawiający nie stosuje przepisów dotyczących zamówień publicznych.
  2. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Zakupów z dnia 01 marca 2022 r.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, niedokonania wyboru bez podania przyczyn, odwołania lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny
  4. Osobami do kontaktu są: Pan Radosław Kazuś, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

telefon 668-835-893


III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia, jest rozsiewacz nawozów spełniający poniższe parametry:
    a. maszyna fabrycznie nowa – rok produkcji 2023 lub 2022
    b. rozsiewacz zawieszany dwutarczowy
    c. pojemność skrzyni ładunkowej i nośność ramy umożliwiająca załadunek 3500 l = kg nawozu
    d. szerokość robocza 24 m z możliwością ręcznego przestawiania lub automatycznego z poziomu sterownika
    e. sita odciążające w skrzyni nawozowej
    f. tarcze wysiewające napędzane z WOM ciągnika
    g. wolnoobrotowe mieszadło w skrzyni nawozowej o obrotach nie większych niż 20% nominalnej prędkości obrotowej tarcz wysiewających
    h. kompatybilność maszyny z zestawem GPS marki Topcon do prowadzenia równoległego i sterowania maszyną w standardzie ISOBUS.
    i. kompatybilność z urządzeniem Topcon w zakresie kontroli szerokości roboczej na nawrotach, z podziałem szerokości roboczej maszyny na co najmniej osiem części lub więcej (minimum 3m na sekcję).
    j. niezależny wysiew zróżnicowanych dawek nawozu przez każdą ze stron rozsiewacza z możliwością całkowitego zamknięcia jednej ze stron
    k. system wagowy monitorujący dawkowanie nawozów przez maszynę wyposażony w co najmniej dwa punkty ważące.
    l. wyposażenie umożliwiające kompatybilność maszyny z urządzeniem Topcon w zakresie zmiennego dawkowania nawozu w oparciu o mapy zasobności
    m. zestaw przyrządów do wykonywania próby kręconej i określania parametrów nawozu w celu precyzyjnego dawkowania
    n. elastyczna pokrywa skrzyni nawozowej składana i rozkładana ręcznie
    o. drabinka pozwalająca na dokonywanie czynności obsługowych wewnątrz skrzyni nawozowej
    p. zestaw przyrządów do nawożenia granicznego – sterowanych z kabiny ciągnika.
    q. zestaw narzędzi i przyrządów do opróżniania skrzyni nawozowej
    r. osłony zapewniające ochronę tarcz wysiewających przed zabłoceniem
    s. zestaw kół z ramką do łatwiejszego przechowywania maszyny poza sezonem pracy
    t. oświetlenie zgodne z wymogami przepisów o ruchu drogowym
    u. instrukcja obsługi i katalog części zamiennych w języku polskim w wersji papierowej
  2. Okres gwarancji minimum 24 miesiące
  3. Dostawca bierze na siebie koszt transportu maszyny do odbiorcy, koszt uruchomienia i przeszkolenia operatorów.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Dostawa maszyny powinna nastąpić do końca marca 2023 r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  1. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się podmioty występujące w obrocie prawnym -Wykonawcy którzy:
    a. zalegają z podatkami, składkami na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo innymi zobowiązaniami publicznymi i nie wydadzą na żądanie Zamawiającego stosownego oświadczenia lub nie przedłożą zaświadczenia odpowiednich organów (US, ZUS),
    b. jest prowadzona w stosunku do nich egzekucja sądowa lub administracyjna
    c. złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości lub restrukturyzację lub wobec których zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne
  2. Wykonawca musi być płatnikiem VAT

 VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

  1. Ofertę sporządza się w języku polskim
  2. Oferta musi zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy lub legitymującą się odpowiednim pełnomocnictwem.
  3. Nie ma możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych
  4. W ofercie musi znaleźć się zapis o okresie i warunkach gwarancji na dostarczoną maszynę
  5. Cena musi być podana w PLN w kwocie netto wraz z odrębnie wyliczonym podatkiem VAT

VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT, SPOSÓB ZŁOŻENIA
  1. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 25 stycznia 2023 r. do godziny 15:00
  2. Oferty mogą być składane w formie pisemnej lub elektronicznej
  3. Oferty pisemne powinny być składane w zabezpieczonych kopertach w siedzibie Spółki bądź przesyłane wyłącznie na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
  1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.
  3. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 24 lutego 2023 r.

IX. KRYTERIA OCENY OFERT
  1. Cena netto i brutto w PLN
  2. Termin Dostawy
  3. Warunki gwarancji i serwisu

X. WADIUM
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

XI. ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia wykonania umowy

XII. UMOWA
  1. Umowa zostanie przygotowana przez Zamawiającego.
  2. Wykonawca może zaproponować własną umowę co nie jest wiążące dla Zamawiającego

 

Zamieszczono, dn. 11.01.2023


Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR

ogłasza przetarg zgodnie z poniższą specyfikacją


"Hodowla Roślin Smolice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grupa IHAR" Sp. z o.o. z siedzibą w Smolicach, Smolice 146, 63-740 Kobylin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000009911, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6211619001, będąca dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

ogłasza przetarg ustny nieograniczony - aukcję w rozumieniu Kodeksu cywilnego, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.

1. Oznaczenie przedmiotu zbycia: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości działki nr 3/9, ark. M. 12 (160402_5_0002) o powierzchni 0,2332 ha, w skład której wchodzą grunty orne o bonitacji kl. V, położonej: województwo opolskie, powiat kluczborski, gmina Kluczbork, miejscowość Bąków, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1U/00068086/0. Przeznaczenie nieruchomości w MPZP dla wsi Bąków: tereny zabudowy usługowej – symbol w planie „U”,
Działka ma kształt nieregularny, zbliżony do trapezu, teren o nachyleniu południowym. Dojazd dogodny z drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej ul. Tartaczna. Nieruchomość posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz energetycznej. Wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega kolektor kanalizacji deszczowej o średnicy 1200 mm. Nieruchomość od strony północnej graniczy z ulicą Tartaczną, od strony zachodniej z działką zabudowaną 3/12, od strony wschodniej z działką zabudowaną 3/7, od strony południowej graniczy z działką 4-zbiornik wodny.
2. Cena wywoławcza wynosi 151 700 PLN netto (słownie sto pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych).
3. Do ceny sprzedaży uzyskanej podczas aukcji zostanie doliczony podatek VAT stosownie do obowiązujących przepisów w wysokości 23% ,
4. Wysokość postąpienia wynosi 2 000 PLN (dwa tysiące złotych).
5. Zgłoszenie do aukcji następuje poprzez złożenie dokumentu zgłoszenia w zamkniętej kopercie oznaczonej „przetarg na sprzedaż działki 3/9” najpóźniej do dnia 24.01.2023 r. do godz. 15:00 . w siedzibie Oddziału w Bąkowie
6. Do zgłoszenia należy załączyć:
    1) Oświadczenie o zapoznaniu się z Zasadami zbywania składników aktywów trwałych w Spółce Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR
    2) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych
    3) Dowód wpłaty wadium
    4) W przypadku przedsiębiorców wypis z CEIDG lub KRS
    5) W przypadku innych podmiotów wpisanych do KRS lub innej ewidencji urzędowej, wypis z KRS lub tej ewidencji
    6) W przypadku innych jednostek organizacyjnych, dokumenty potwierdzające występowanie w obrocie prawnym, sposób reprezentacji i osoby uprawnione do reprezentacji
    7) Ew. pełnomocnictwo poświadczające odpowiednie umocowanie
7. Termin i miejsce przetargu: 26.01.2023 godz.: 10:00; „Hodowla Roślin Smolice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Grupa IHAR” Oddział Zamiejscowy w Bąkowie, ul. Braci Bassy 32, 46-233 Bąków
8. Oględzin przedmiotu aukcji można dokonać po uprzednim ugodnieniu z przedstawicielem Spółki nr kontaktowy: Michał Twardowski 668 835 896; Zdzisław R. Biliński 668 835 912
9. Wysokość wadium 15 170 PLN (piętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt złotych). Wpłata wadium powinna nastąpić do dnia 24.01.2023. na rachunek numer: 23 1090 1287 0000 0001 4838 4251 ; w tytule przelewu należy wpisać „wadium na poczet przetargu na sprzedaż działki 3/9, imię i nazwisko wpłacającego/nazwa wpłacającego”. Za datę wpływu wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy.
10. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Zasadami zbywania składników aktywów trwałych w Spółce "Hodowla Roślin Smolice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grupa IHAR" Sp. z o.o. Zasady dostępne są w siedzibie Oddziału Spółki Bąków.
11. Zapłata za przedmiot aukcji winna być uiszczona w ciągu 14 dni od zakończenia aukcji

12. Wzory dokumentów są dostępne w siedzibie Oddziału w Bąkowie oraz zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym po uprzednim kontakcie telefonicznym bądź mailowym.

13. Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR może w każdym czasie unieważnić lub odwołać aukcję bez podania przyczyny, albo zakończyć postępowanie bez wyłaniania żadnej oferty bez podania przyczyny.
14. Umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego będzie mogła zostać zawarta w razie nie skorzystania z prawa pierwokupu uprawnionych ustawowo podmiotów tj. gminy lub KOWR
15. Dane kontaktowe: Michał Twardowski – 668 835 896; Zdzisław R. Biliński – 668 835 912; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zamieszczono 10.01.2023


 


Przetargi

przetarg1W związku z rozwojem poszukujemy partnerów do współpracy. Sprawdź nasze oferty przetargowe, być może będzie to pierwszy krok do owocnej współpracy.

Zapoznaj się z ofertą...

Wysoka jakość

jakoscTo dla nas priorytet. Dbamy o nią na każdym etapie produkcji – od pierwszego ziarenka w hodowli aż po wyselekcjonowane nasiona oferowane rolnikowi.

Czytaj więcej...

Gdzie kupić nasiona?

mapkaSprawdź, gdzie nabędziesz nasiona z HR Smolice, a jeśli jesteś ich sprzedawcą, poinformuj o tym rolników. Bądź widoczny oznaczając się na naszej mapie! Znajdź punkt sprzedaży najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

Zobacz mapę...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera