Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR

ogłasza przetarg na 

sprzedaż samochodu osobowego Infiniti QX70 S 3.0 d

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o.- Grupa IHAR

Smolice 146

63-740 Kobylin

tel. 65 5482420

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. Przedmiot przetargu:Używany samochód osobowy marki Infiniti QX70 S 3.0 d, o  parametrach technicznych:

Nr rejestracyjny                      PKR13260

Moc silnika                             175 kW (238KM)

Rodzaj paliwa                         olej napędowy

Ilość cylindrów                       6 (układ widlasty)

Pojemność silnika w cm3     2993 cm3

Rok produkcji                         2015

Numer VIN                             JN1TDNS51U0571564

Data pierwszej rejestracji     17.07.2015r.

Skrzynia biegów                     automatyczna

Kolor karoserii                       Malbec black metalizowany

Wyposażenie:                        klimatyzacja automatyczna, nawigacja, reflektory biksenonowe, kamery 360o, ABS, ESP, poduszki powietrzne, elektryczne lusterka, elektryczne szyby x 4, bezkluczykowy system dostępu, komputer pokładowy, wspomaganie kierownicy, kierownica wielofunkcyjna, skórzana tapicerka, ogrzewane i wentylowane fotele przednie,  aluminiowe felgi.

Przebieg w km  207 tys.

Data ważności przeglądu technicznego 2024-03-15.

 

3. Tryb przetargu:

Pisemny przetarg ofertowy

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:

  1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy (NIP firmy)
  2. Miejsce zamieszkania (siedziba firmy)
  3. Numer telefonu
  4. Numer PESEL w przypadku osób fizycznych objętymi rejestrem PESEL nie prowadzących działalności gospodarczej, nr NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.
  5. Datę sporządzenia oferty
  6. Oferowaną cenę
  7. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu.

 4. Cena wywoławcza samochodu:

Cena wywoławcza samochodu wynosi 86.800,-zł brutto (słownie: osiemdziesiąt cześć tysięcy osiemset złotych 00/100)

Cena pojazdu ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 8.680,00,-zł (słownie: osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100).

Wadium należy wpłacić na rachunek Spółki: Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o.

Nr   77 1090 1287 0000 0000 2802 4321  z dopiskiem „Wadium –INFINITI”

w terminie do dnia 07.06.2023 r. do godziny 900

O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu  wpłacono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego (dowód wpłacenia wadium należy załączyć do oferty).

Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub odrzucone, zostanie zwrócone na wskazany przez oferenta rachunek bankowy niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchylił się od zakupu.

 

5. Termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie adresowanej wg wzoru:

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR

Smolice 146

63-740 Kobylin

"Oferta na zakup samochodu Infiniti"

Ofertę należy przesłać pod wskazany adres lub złożyć w sekretariacie Spółki w Smolicach nr 146, 63-740 Kobylin.

Ostateczny termin składania ofert ustala się na  07.06.2023 r. do godziny 1300.

Termin związania ofertą Sprzedający określa na 14 dni.

Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:

  • została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta który nie wniósł wadium;
  • nie zawiera danych i dokumentów, zgodnie ze wzorem formularza ofertowego lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

6. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert dokona komisja przetargowa w dniu 07.06.2023 r. o godzinie 1300 w siedzibie Spółki.

 

7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:

Parking wewnętrzny w siedzibie Spółki: Smolice nr 146 63-740 Kobylin.

Pojazd będzie udostępniany zainteresowanym do oględzin w dni od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Spółki po uprzednim powiadomieniu telefonicznym pod nr 668 835 918.

 

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na sprzedaż samochodu bez podania przyczyny.

 

9. Inne informacje:

     1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w punkcie 3 niniejszego ogłoszenia i który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd będący przedmiotem przetargu.

     2. W przypadku złożenia ofert równorzędnych o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg w formie aukcji dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 500,00,-zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego przetargu.

     3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu (pomniejszoną o wartość wpłaconego wadium) w terminie 14 dni od otrzymania informacji o rozstrzygnięciu przetargu.

     4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez sprzedającego zapłaty.

     5. Transakcja zostanie udokumentowana fakturą VAT wystawiona przez sprzedającego.

 

Załączniki do pobrania:

  1. Oferta na zakup samochodu - Zał. nr 1 - oferta Infiniti.doc

Zdjęcia: https://www.hrsmolice.pl/pl/firma/aktualnosci/475-ogloszenie-infiniti 

 

 

Zamieszczono, 29.05.2023


 

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR

ogłasza przetarg ustny nieograniczony - aukcję w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej

 

"Hodowla Roślin Smolice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grupa IHAR" Sp. z o.o. z siedzibą w Smolicach, Smolice 146, 63-740 Kobylin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000009911, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6211619001, będąca dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

1. Oznaczenie przedmiotu zbycia:

prawo użytkowania wieczystego nieruchomości działki nr 3/9, ark. M. 12 (160402_5_0002) o powierzchni 0,2332 ha, w skład której wchodzą grunty orne o bonitacji kl. V, położonej: województwo opolskie, powiat kluczborski, gmina Kluczbork, miejscowość Bąków, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1U/00068086/0. Przeznaczenie nieruchomości w MPZP dla wsi Bąków: tereny zabudowy usługowej – symbol w planie „U”,
Działka ma kształt nieregularny, zbliżony do trapezu, teren o nachyleniu południowym. Dojazd dogodny z drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej ul. Tartaczna. Nieruchomość posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz energetycznej. Wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega kolektor kanalizacji deszczowej o średnicy 1200 mm. Nieruchomość od strony północnej graniczy z ulicą Tartaczną, od strony zachodniej z działką zabudowaną 3/12, od strony wschodniej z działką zabudowaną 3/7, od strony południowej graniczy z działką 4-zbiornik wodny.

2. Cena wywoławcza wynosi 151 700 PLN (słownie sto pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych).

3. Do ceny sprzedaży uzyskanej podczas aukcji zostanie doliczony podatek VAT stosownie do obowiązujących przepisów w wysokości 23%.

4. Wysokość postąpienia wynosi 2 000 PLN (dwa tysiące złotych).

5. Zgłoszenie do aukcji następuje poprzez złożenie dokumentu zgłoszenia w zamkniętej kopercie oznaczonej „przetarg na sprzedaż działki 3/9” najpóźniej do dnia 29.05.2023r. do godz. 1500 w siedzibie Spółki w Smolicach nr 146, 63-740 Kobylin.

6. Do zgłoszenia należy załączyć:
     1) Oświadczenie o zapoznaniu się z Zasadami zbywania składników aktywów trwałych w Spółce Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR
     2) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych
     3) Dowód wpłaty wadium
     4) W przypadku innych podmiotów wpisanych do KRS lub innej ewidencji urzędowej, wypis z KRS lub tej ewidencji
     5) W przypadku przedsiębiorców wypis z CEIDG lub KRS
     6) W przypadku innych jednostek organizacyjnych, dokumenty potwierdzające występowanie w obrocie prawnym, sposób reprezentacji i osoby uprawnione do reprezentacji
     7) Ew. pełnomocnictwo poświadczające odpowiednie umocowanie

7. Termin i miejsce przetargu: 31.05.2023 r. godz.: 10:00; "Hodowla Roślin Smolice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grupa IHAR" w Oddział Zamiejscowy w Bąkowie, 46-233 Bąków ul. Braci Bassy 32

8. Oględzin przedmiotu aukcji można dokonać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr      668 835 912

9. Wysokość wadium 15 170 PLN (piętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt złotych)

Wpłata wadium powinna nastąpić do dnia 29.05.2023

na rachunek numer: 23 1090 1287 0000 0001 4838 4251; w tytule przelewu należy wpisać „wadium na poczet przetargu na sprzedaż działki 3/9, imię i nazwisko wpłacającego/nazwa wpłacającego”. Za datę wpływu wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy.

10. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Zasadami zbywania składników aktywów trwałych w Spółce "Hodowla Roślin Smolice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grupa IHAR" Sp. z o.o. Zasady dostępne są w siedzibie Spółki oraz w siedzibie Oddziału Spółki w Bąkowie: 46-233 Bąków ul. Braci Bassy 32

11. Zapłata za przedmiot aukcji winna być uiszczona w ciągu 14 dni od zakończenia aukcji

12. Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR może w każdym czasie unieważnić lub odwołać aukcję bez podania przyczyny, albo zakończyć postępowanie bez wyłaniania żadnej oferty bez podania przyczyny.

13. Umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego będzie mogła zostać zawarta w razie nie skorzystania z prawa pierwokupu uprawnionych ustawowo podmiotów tj. gminy lub KOWR

14. Dane kontaktowe: Zdzisław R. Biliński – 668 835 912; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

Zamieszczono 19.05.2023


 


Wiadomości z pola

wazny 4 zdjAgrotechnika - nawożenie, uprawa, pielęgnacja i zbiory w Hodowli Roślin Smolice

Czytaj więcej

 

Przetargi

przetarg1W związku z rozwojem poszukujemy partnerów do współpracy. Sprawdź nasze oferty przetargowe, być może będzie to pierwszy krok do owocnej współpracy.

Zapoznaj się z ofertą...

Wysoka jakość

jakoscTo dla nas priorytet. Dbamy o nią na każdym etapie produkcji – od pierwszego ziarenka w hodowli aż po wyselekcjonowane nasiona oferowane rolnikowi.

Czytaj więcej...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera