Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR

oferuje do sprzedaży :

 

żyto paszowe (odpad po czyszczeniu) w ilości 140t.(+/-10%).

Miejsce załadunku: Magazyn Łagiewniki, gmina Kobylin.

Oferty należy składać w Sekretariacie spółki w Smolicach, bądź na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w nieprzekraczalnym terminie do 05.10.2022

 

Zamieszczono: 20.09.2022


Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza przetarg na inwestycję pod nazwą

"Rozbiórka budynku kotłowni"

działka nr 874/10 obszar Smolice jedn. ewidencyjna Kobylin powiat: Krotoszyn województwo: wielkopolskie

I. ZAMAWIAJĄCY

„Hodowla Roślin Smolice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grupa IHAR”
Sp. z o.o. z siedzibą w Smolicach, Smolice 146, 63-740 Kobylin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000099111, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6211619001, będącą dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia
8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

II. INFORMACJE OGÓLNE

 1.  amawiający nie stosuje przepisów dotyczących zamówień publicznych.
 2. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z obowiązującym w Spółce Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Regulaminem Dokonywania Zakupów Towarów i Usług.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, niedokonania wyboru bez podania przyczyn, odwołania lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.
 4. Osobami do kontaktu są:
  Andrzej Belter, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefon 668-835-913
  Paweł Kieliba , e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefon 668-416-388

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, rozbiórkowe związane z rozbiórką budynku kotłowni w Oddziale Smolice według projektu budowlanego. Dokument jest dostępny na żądanie u osób wyznaczonych do kontaktu.
 2. Zamawiający zaleca dokładne sprawdzenie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie wizji lokalnej terenu, na którym ma zostać zrealizowany przedmiot zamówienia.
 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zorganizowania, zabezpieczenia, utrzymania i uporządkowania terenu budowy w tym koszt zużytej wody oraz energii elektrycznej. Rozliczenie nastąpi na podstawie zużycia opomiarowanego na podstawie podliczników zainstalowanych przez zamawiającego.
 4. Kierownik budowy zostanie zapewniony przez Wykonawcę w zakresie odpowiednim do zadania.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia - 15.06.2023 r.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę sporządza się w języku polskim.
 2. Oferta musi zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy lub legitymującą się odpowiednim pełnomocnictwem.
 3. Oferta musi zawierać kalkulację ceny ofertowej.
 4. Warunki gwarancji.
 5. Cena musi być podana w PLN w kwocie netto wraz z odrębnie wyliczonym podatkiem VAT.

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT, SPOSÓB ZŁOŻENIA

 1. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 15.10.2022
 2. Oferty mogą być składane w formie pisemnej lub elektronicznej
 3. Oferty pisemne powinny być składane w zabezpieczonych kopertach w siedzibie Spółki bądź przesyłane pocztą elektroniczną wyłącznie na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 15.12.2022 r.


VIII. KRYTERIA OCENY OFERY

 1. Cena netto i brutto w PLN.
 2. Wcześniejszy termin realizacji zadania

IX. UMOWA

 1. Umowa zostanie przygotowana przez Zamawiającego.
 2. Wykonawca może zaproponować własną umowę, co nie jest wiążące dla Zamawiającego.

 Zamieszczono 08.09.2022 r.


Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza przetarg na inwestycję pod nazwą

"Modernizacja sieci energetycznej na terenie ZPP Łagiewniki"

dz.nr 11/2; 11/3; 11/4; 11/25; 11/28; 11/29 obszar Smolice jedn. ewid. Kobylin powiat: Krotoszyn województwo: wielkopolskie

 

I. ZAMAWIAJĄCY

„Hodowla Roślin Smolice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grupa IHAR”
Sp. z o.o. z siedzibą w Smolicach, Smolice 146, 63-740 Kobylin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000099111, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6211619001, będącą dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia
8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

II. INFORMACJE OGÓLNE

1. Zamawiający nie stosuje przepisów dotyczących zamówień publicznych.
2. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z obowiązującym w Spółce Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Regulaminem Dokonywania Zakupów Towarów i Usług.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, niedokonania wyboru bez podania przyczyn, odwołania lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.
4. Osobami do kontaktu są:
Andrzej Belter, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefon 668-835-913
Paweł Kieliba , e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefon 668-416-388

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, montażowe związane z modernizacją wewnętrznej sieci energetycznej:
  - Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 [kV/kV] z wyposażeniem jak w projekcie.
  - Montaż przy stacji transformatorowej automatycznej baterii kondensatorów i szafki oświetleniowej.
  - Budowa linii kablowych SN-15 kV i linii kablowych nn-0,4 kV wraz ze szafkami kablowymi i złączami kablowymi.
  - Budowa oświetlenia terenu zewnętrznego wraz ze słupami, oprawami, szafkami SO oraz przełożeniem instalacji napowietrznej monitoringu na nowe słupy.
  - Montaż wewnętrznych linii zasilających wlz od projektowanych szafek, złącz kablowych, do istniejących rozdzielnic oraz ich przełączenie na nowe zasilanie.
  - Wykonanie instalacji kablowej i przycisków p.poż.
  - Rozbiórka starej murowanej stacji transformatorowej, złącz kablowych, linii napowietrznej nn-0,4 kV na słupach betonowych.
  - Zakres robót zgodnie z projektem technicznym.
  - Gwarancja minimum 60 miesięcy od daty pozytywnego odbioru.
  - W okresie gwarancji dwukrotne badanie pobudowanych urządzeń oraz czyszczenie stacji transformatorowej w technologii PPN.
  - Opracowanie Instrukcji Współpracy Ruchowej – IWR z ENEA Operator Sp. z o.o. i jej uzgodnienie w ENEA Operator Sp. z o.o..
  - Przygotowanie wniosków do ENEA Operator Sp. z o.o. o sporządzenie nowej umowy dystrybucyjnej, odbiór techniczny układu pomiarowego w nowej stacji transformatorowej z przedstawicielami ENEA Operator Sp. z o.o..
  - Odbiory stacji transformatorowej SN/nn w ENEA Operator Sp. z o. o. z przekazaniem kopi dokumentacji powykonawczej.
  - Opracowanie Książki Obiektu Budowlanego oraz Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy Urządzeniach Elektrycznych na terenie Gospodarstwa Łagiewniki.
  - Inwentaryzacja geodezyjna pobudowanych urządzeń, dokonanie wpisów w dziennik budowy z wykonanych prac .
  - Demontaż, utylizacja budynku stacji transformatorowej, słupów oświetleniowych.
  - Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami pomiarowymi.
  - Budowa nowych urządzeń oraz prace demontażowe nie mogą kolidować z bieżącymi rotami na gospodarstwie (wykonawca musi zapewnić agregat o minimalnej mocy 400 kVA na czas przyłączeń w Oddziale Smolice gospodarstwo ZPP Łagiewniki według projektu budowlanego oraz kosztorysu pustego. Dokumenty te są dostępne na żądanie u osób wyznaczonych do kontaktu.
 2. Zamawiający zaleca dokładne sprawdzenie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie wizji lokalnej terenu, na którym ma zostać zrealizowany przedmiot zamówienia.
 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zorganizowania, zabezpieczenia, utrzymania i uporządkowania terenu budowy w tym koszt zużytej wody oraz energii elektrycznej. Rozliczenie nastąpi na podstawie zużycia opomiarowanego na podstawie podliczników zainstalowanych przez zamawiającego.
 4. Kierownik budowy zostanie zapewniony przez Wykonawcę w zakresie odpowiednim do zadania inwestycyjnego.
 5. Prace związane z modernizacja wewnętrznej sieci energetycznej Gospodarstwa Rolnego w Łagiewnikach muszą zostać wykonane w terminie w ciągi 150 dni od daty podpisania umowy. W przypadku wystąpienia podczas trwania umowy niskich temperatur uniemożliwiających realizację prac, dopuszcza się wyznaczenie nowego terminu zakończenia inwestycji na podstawie obustronnych negocjacji.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia – 150 dni od daty podpisania Umowy

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się podmioty występujące w obrocie -prawnym, które:
  1) zalegają z podatkami, składkami na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo innymi zobowiązaniami publicznymi
  2) są dłużnikami w postępowaniu egzekucyjnym sądowym lub administracyjnym,
  3) złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości lub restrukturyzację lub wobec których zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne,
 2. Spełnienie warunków określonych w ust. 1 Wykonawca wykazuje poprzez złożenie stosownych oświadczeń. W razie uzasadnionych wątpliwości Zamawiający może zażądać dostarczenia stosownych zaświadczeń odpowiednich organów, wydanych nie później niż na 3 miesiące przed złożeniem oferty.
 3. Ponadto Wykonawcy powinni posiadać:
  1) doświadczenie w wykonywaniu podobnych inwestycji tj. zrealizowane, co najmniej trzy inwestycje w ciągu ostatnich 4 lat, na co najmniej 20% wartości składanej oferty, polegające na budowie, przebudowie lub remoncie sieci energetycznej o podobnym charakterze i przeznaczeniu niż przedmiot zamówienia.
  2) odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac budowlanych, montażowych realizowanych na podstawie umowy.
  a) Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenia w budowie linii kablowych SN-15 kV, nn-0,4 kV, montażu agregatów prądotwórczych, stacji transformatorowych oraz posiadać kadrę, w skład, której wchodzi projektant, kierownik budowy oraz osoby z uprawnieniami dozoru i eksploatacji przy urządzeniach nn i SN. Mieć sprzęt, wiedzę i uprawnienia do wykonywania czyszczenia urządzeń SN-15 kV, nn-0,4 kV w stacji transformatorowej pod napięciem – bez wyłączeń.
  3) polisę ubezpieczeniową dokumentującą zawarcie umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej o wartości, co najmniej 100% składanej oferty.
 4. Spełnienie warunków określonych w ust. 3 Wykonawca wykazuje poprzez:
  1) udokumentowanie zrealizowania podobnych inwestycji za pomocą referencji,
  2) złożenie oświadczenia o posiadanym potencjale technicznym oraz zapleczu kadrowym do wykonania zamówienia.
  3) kopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej, o jakiej mowa w pkt 3.3.
 5. Wykonawca musi być płatnikiem VAT


VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę sporządza się w języku polskim.
 2. Oferta musi zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy lub legitymującą się odpowiednim pełnomocnictwem.
 3. Oferta musi zawierać kalkulację ceny ofertowej.
 4. Warunki gwarancji.
 5. Cena musi być podana w PLN w kwocie netto wraz z odrębnie wyliczonym podatkiem VAT.

VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT, SPOSÓB ZŁOŻENIA

 1. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 01.10.2022 r. godziny 15.00
 2. Oferta winna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik do postępowania – załącznik nr 1
 3. Oferty mogą być składane w formie pisemnej lub elektronicznej
 4. Oferty pisemne powinny być składane w zabezpieczonych kopertach w siedzibie Spółki bądź przesłane pocztą elektroniczną, wyłącznie na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.
  Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 01.12.2022r.

IX. KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Cena netto i brutto w PLN.
 2. Okres gwarancji dłuższy od wymaganego
 3. Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (w tym szybkość reakcji, odpłatność przeglądów).
 4. Wcześniejszy termin realizacji

X. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XI. ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy w wysokości 5% wartości netto składanej oferty.
 2. 20 % wartości zabezpieczenia dotyczy roszczeń związanych z rękojmią za wady lub z gwarancją, jakości.

XII. UMOWA

 1. Umowa zostanie przygotowana przez Zamawiającego.
 2. Wykonawca może zaproponować własną umowę, co nie jest wiążące dla Zamawiającego.

Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty (kliknij i pobierz)

 
Zamieszczono 31.08.2022 r.


Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza przetarg na

rozbudowę suszarni kukurydzy w oddziale Ożańsk

Spółki Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR”

 

I. ZAMAWIAJĄCY
„Hodowla Roślin Smolice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grupa IHAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Smolicach, Smolice 146, 63-740 Kobylin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000099111, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6211619001, będąca dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

II. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Zamawiający nie stosuje przepisów dotyczących zamówień publicznych.
 2. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego w formule zaprojektuj i wybuduj zgodnie z „Regulaminem Dokonywania Zakupów Towarów I Usług w spółce Hodowla Roślin Smolice”
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, niedokonania wyboru, odwołania lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny, a oferentowi nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia.
 4. Miejsce realizacji: Oddział Jankowice, Jankowice 1, 37-561 Chłopice - budynek obecnej suszarni.
 5. Osobami do kontaktu są: Pan Paweł Szepelak e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon 661390111, Pan Tomasz Karaś e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon 668835903.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem przetargu jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy suszarni kolb kukurydzy nasiennej w Hodowli Roślin Smolice sp. z o.o. grupa IHAR w Oddział Ożańsk, Jankowice 1, 37-561 Chłopice - budynek obecnej suszarni oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych decyzji, pozwoleń, dopuszczeni, badań itp., umożliwiających bezzwłocznie po dokonaniu odbioru, przystąpienie do eksploatacji urządzenia.
 2. Zakres prac obejmuje demontaż zbędnych elementów istniejącej suszarni, budowa kosza przyjęciowego kolb kukurydzy, zakup i instalacja huskera, budowa komór suszarniczych wraz z systemem suszenia w oparciu o gaz ziemny, zakup i instalacja młocarni do kolb a także niezbędny system przenośników do kolb i ziarna.
 3. Szczegółowy opis poszczególnych elementów zamówienia:
  a. wykonanie niezbędnego projektu technologicznego oraz projektu budowlanego i uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń na budowę i realizację.
  b. demontaż zbędnych elementów istniejącej suszarni.
  c. wykonanie wibracyjnego kosza przyjęciowego o minimalnej długości 7,5 m i wydajności transportu kolb minimum 20 t/godz.
  d. zakup, dostawa i instalacja 16 rzędowego huskera firmy A&K z systemem centralnego smarowania i odbiorem okruszu. Instalacja huskera wyposażona w przenośniki taśmowe do transportowania odpadów i okruszu, oraz selekcyjny przenośnik taśmowy do ręcznej selekcji kolb.
  e. technologia transportu kolb oparta o przenośniki taśmowe przystosowane do transportu kolb o wydajności minimalnej 20 t/godz. Taśma do zasypu komór suszarniczych wyposażona w regulowany wózek zrzutowy przystosowany do łagodnego załadunku kolb kukurydzy o wydajności minimum 20 t/godz.
  f. suszarnia do kolb kukurydzy z systemami rekuperacji ciepłego powietrza, zmiany kierunku przepływu powietrza z układem łagodnego załadunku kolb. Suszarnia składać ma się z 8 komór suszarniczych z perforowanym dnem o pojemności 20 – 25 ton mokrych kolb kukurydzy przy maksymalnej wysokości kolb w komorze 2,5 m.
  g. instalacja wymiennika ciepła z palnikiem na gaz o maksymalnej temperaturze suszenia 40oC i wydajności suszenia przy wilgotności kolb 30% do 12% - 72h, 40% do 12% - 96h. System wyposażony w instalację kominową i paliwową. Jeden wymiennik ma ogrzewać powietrze w czterech komorach suszarniczych, konieczne wyposażenie w wentylatory, po jednym wentylatorze na każdą z komór.
  h. szafa sterownicza zapewniająca pełne sterowanie procesem suszenia i transportu materiału, możliwe sterowanie zdalne oraz zdalny monitoring parametrów pracy.
  i. zakup, dostawa i instalacja młocarni kolb kukurydzy Cimbria MR20 z instalacją aspiracji. Młocarnia wyposażona w komplet sit czyszczących. Przenośnik taśmowy o wydajności 20 t/godz. transportujący ziarno kukurydzy do istniejącego punktu przyjęciowego, oraz zbiornik buforowy z możliwością załadunku ziarna kukurydzy do worka typu big-bag.
 4. Obiekt po rozbudowie musi spełniać wymogi wynikające z przepisów prawa oraz wszelkie aktualne normy w zakresie ochrony środowiska, BHP i P.Poż. Zamawiający zaleca dokładne sprawdzenie istniejącej infrastruktury oraz przeprowadzenie wizji lokalnej terenu, na którym ma zostać zrealizowany przedmiot zamówienia.
 5. Wskazane powyżej nazwy własne producentów huskera i młocarni wynikają z wieloletniego doświadczenia Zamawiającego w użytkowaniu takich urządzeń wymienionych producentów i urządzeń innych producentów. Wykonawca może zaoferować urządzenia równoważne, pod warunkiem, że wykaże spełnianie przez nie co najmniej w takim samym zakresie parametrów wydajności i jakości odkoszulkowywania kolb jak urządzenia wskazane.
 6. W takim przypadku referencje o których mowa w pkt. IV.4 muszą obejmować zaoferowane urządzenia.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się podmioty występujące w obrocie prawnym - Wykonawcy którzy:
  a. zalegają z podatkami, składkami na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo innymi zobowiązaniami publicznymi,
  b. jest prowadzona w stosunku do nich egzekucja sądowa lub administracyjna,
  c. złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości lub restrukturyzację lub wobec których zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne.
 2. Spełnienie warunków określonych w pkt. 1 Wykonawca wykazuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. W razie wątpliwości Zamawiający może żądać zaświadczenia odpowiednich organów (np. US, ZUS)
 3. Wykonawca powinien mieć doświadczenie w zakresie projektowania i wykonania suszarni kolb kukurydzy tj. zaprojektować i wykonać w ostatnich 5 latach w Polsce co najmniej 1 suszarnię o porównywalnej wielkości,
 4. Spełnienie warunków określonych w p. 3 Wykonawca wykazuje poprzez złożenie referencji użytkowników suszarni.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę sporządza się w języku polskim.
 2. Oferta musi zawierać kalkulację ceny ofertowej.
 3. Cena musi być podana w PLN w kwocie netto oraz brutto tj. wraz z odrębnie wyliczonym podatkiem VAT.
 4. Oferta powinna zawierać termin wykonania przedmiotu umowy, krótszy niż wskazany w pkt. VII,
 5. Oferta obejmuje informację o zakresie prac które wykonywać będą podwykonawcy.
 6. Wykonawca zobowiązany jest wskazać okres i szczegółowe warunki gwarancji zwłaszcza czas przystąpienia do naprawy i dokonania naprawy, niepłatne przeglądy w okresie gwarancji, dostępność części zamiennych, zapewnienie urządzenia lub części/podzespołów zamiennych,
 7. Oferta musi zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy lub legitymującą się odpowiednim załączonym pełnomocnictwem. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy przedstawić pełnomocnictwo do ich reprezentowania.

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT, SPOSÓB ZŁOŻENIA

 1. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 14.10.2022 r.
 2. Oferty mogą być składane w formie pisemnej lub elektronicznej
 3. Oferty powinny być składane w zabezpieczonych kopertach w siedzibie Spółki bądź przesyłane na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

VII. TERMIN REALIZACJI
Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia, rozumiany jako podpisanie protokołu odbioru i uzyskanie zgody odpowiednich organów na użytkowanie – 15.08.2023 r.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 60 dniBieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 15.12.2022r.

IX. KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Cena netto
 2. Okres i warunki gwarancji
 3. Warunki serwisowe po okresie gwarancji
 4. Wcześniejsza od wymaganej realizacja zamówienia

IX. UMOWA

 1. Umowa zostanie przygotowana przez Zamawiającego, po przeprowadzeniu rozmów z Wykonawcami zakwalifikowanymi do II etapu.
 2. Oferent może przedstawić propozycję umowy lub jej poszczególnych zapisów, co nie jest wiążące dla Zamawiającego.

Zamieszczono 29.08.2022 r.


Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza przetarg na

przebudowę konstukcji dachu wiaty - kosz przyjęciowy


SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

inwestycji pn.”Przebudowa konstrukcji dachu wiaty – kosz przyjęciowy (Suszarnia Przy Stawie)” - dz.nr 852/5 obszar Smolice jedn. ewid. Kobylin powiat: Krotoszyn województwo: wielkopolskie

I. ZAMAWIAJĄCY

„Hodowla Roślin Smolice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grupa IHAR”
Sp. z o.o. z siedzibą w Smolicach, Smolice 146, 63-740 Kobylin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000099111, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6211619001, będącą dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia
8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

II. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Zamawiający nie stosuje przepisów dotyczących zamówień publicznych.
 2. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z obowiązującym w Spółce Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Regulaminem Dokonywania Zakupów Towarów i Usług.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, niedokonania wyboru bez podania przyczyn, odwołania lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.
 4. Osobami do kontaktu są:
  Andrzej Belter, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefon 668-835-913
  Paweł Kieliba , e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefon 668-416-388

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, montażowe związane z przebudową konstrukcji dachu i pokrycia dachu wiaty zgodnie z ustaleniami i wymogami P-POŻ.
  a/. uzupełnienie konstrukcji i pokrycia po wewnętrznym silosie zbożowym,
  b/. podcięcie dachu pod nowe silosy
  c/ wykonanie/uzupełnienie opierzeń i rynien
  c/. demontaż naświetli pcv palnych i wstawienie blachy
  d/. wymiana w rejonie kosza niższych kratownic i wykonanie w to miejsce ram stalowych - aby umożliwić wysyp z wanny zboża zgodnie z załączona dokumentacją techniczną.
 2. Zamawiający zaleca dokładne sprawdzenie dokumentacji projektowej/technicznej oraz przeprowadzenie wizji lokalnej terenu, na którym ma zostać zrealizowany przedmiot zamówienia.
 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zorganizowania, zabezpieczenia, utrzymania i uporządkowania terenu budowy w tym koszt zużytej wody oraz energii elektrycznej. Rozliczenie nastąpi na podstawie zużycia opomiarowanego na podstawie podliczników zainstalowanych przez zamawiającego. Kierownik budowy zostanie zapewniony przez Wykonawcę w zakresie odpowiednim do zadania inwestycyjnego.
 4. Oczekiwanym okresem gwarancji jest 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia - 30.12.2022r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się podmioty występujące w obrocie -prawnym, które:
  1) zalegają z podatkami, składkami na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo innymi zobowiązaniami publicznymi
  2) są dłużnikami w postępowaniu egzekucyjnym sądowym lub administracyjnym,
  3) złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości lub restrukturyzację lub wobec których zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne,2. Spełnienie warunków określonych w ust. 1 Wykonawca wykazuje poprzez złożenie stosownych oświadczeń. W razie uzasadnionych wątpliwości Zamawiający może zażądać dostarczenia stosownych zaświadczeń odpowiednich organów, wydanych nie później niż na 3 miesiące przed złożeniem oferty.
 2. Ponadto Wykonawcy powinni posiadać:
  1) doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego o podobnych charakterze i przeznaczeniu niż przedmiot zamówienia.
  2) odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac budowlanych realizowanych na podstawie umowy.
  3) polisę ubezpieczeniową dokumentującą zawarcie umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej o wartości, co najmniej 100% składanej oferty.
 3. Spełnienie warunków określonych w ust. 3 Wykonawca wykazuje poprzez:
  1) udokumentowanie zrealizowania podobnych inwestycji za pomocą referencji,
  2) złożenie oświadczenia o posiadanym potencjale technicznym oraz zapleczu kadrowym do wykonania zamówienia.
  3) kopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej, o jakiej mowa w pkt 3.3.
 4. Wykonawca musi być płatnikiem VAT

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę sporządza się w języku polskim.
 2. Oferta musi zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy lub legitymującą się odpowiednim pełnomocnictwem.
 3. Oferta musi zawierać kalkulację ceny ofertowej.
 4. Warunki gwarancji.
 5. Cena musi być podana w PLN w kwocie netto wraz z odrębnie wyliczonym podatkiem VAT.

VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT, SPOSÓB ZŁOŻENIA

 1. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 01.10.2022 do godziny 15.00
 2. Oferty mogą być składane w formie pisemnej lub elektronicznej
 3. Oferty pisemne powinny być składane w zabezpieczonych kopertach w siedzibie Spółki bądź przesyłane drogą elektroniczną, wyłącznie na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.
  Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 01.12.2022r.

IX. KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Cena netto i brutto w PLN.
 2. Dłuższy okres gwarancji niż minimalny.
 3. Wcześniejszy termin realizacji.

X. WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XI. UMOWA

 1. Umowa zostanie przygotowana przez Zamawiającego.
 2. Wykonawca może zaproponować własną umowę, co nie jest wiążące dla Zamawiającego.

Zamieszczono 26.08.2022r.


 

 

 Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR

ogłasza przetarg na dostawę zaprawiarki porcjowej

 

I. ZAMAWIAJĄCY

„Hodowla Roślin Smolice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grupa IHAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Smolicach, Smolice 146, 63-740 Kobylin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000099111, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6211619001, będąca dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

II. INFORMACJE OGÓLNE
1. Zamawiający nie stosuje przepisów dotyczących zamówień publicznych.
2. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem Dokonywania Zakupów Towarów I Usług w spółce Hodowla Roślin Smolice”
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, niedokonania wyboru, odwołania lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny, a oferentowi nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia.
4. Miejsce realizacji: Gospodarstwo Smolice, budynek magazynowy.
5. Osobami do kontaktu są: Pan Andrzej Belter e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon 668 835 913, Pan Jędrzej Graś e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon 538 184 822.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem przetargu jest: Zakup, połączenie z istniejącą linią pakowania i uruchomienie zaprawiarki porcjowej wraz z podajnikami „Z” dla Hodowli Roślin Smolice sp. z o.o. grupa IHAR w lokalizacji Smolice.
Podstawowe parametry zaprawiarki:

 1. Pojemność – ok 250 kg
 2. Wydajność pracy ok 20 t/h
 3. Ilość dozowników – min 4 szt.
 4. Dozownik płynów i pudrów do nasion
 5. System dosuszania zaprawionego materiału
 6. System odpylający - aspiracja
 7. System przesiewający dla rzepaku
 8. Podajniki „Z” o wydajności ok 20 t/h

Zamawiający zaleca dokładne sprawdzenie istniejącej infrastruktury, zwłaszcza linii pakowania oraz przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca, w którym ma zostać zrealizowany przedmiot zamówienia.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się podmioty występujące w obrocie prawnym - Wykonawcy którzy:
  a. zalegają z podatkami, składkami na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo innymi zobowiązaniami publicznymi i nie wydadzą na żądanie Zamawiającego stosownego oświadczenia lub nie przedłożą zaświadczenia odpowiednich organów (US, ZUS)
  b. jest prowadzona w stosunku do nich egzekucja sądowa lub administracyjna
  c. złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości lub restrukturyzację lub wobec których zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne
 2. Spełnienie warunków określonych w pkt. 1 Wykonawca wykazuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia.
 3. Dostawca powinien mieć doświadczenie w zakresie sprzedaży i montażu zaprawiarek tj. sprzedać/zamontować w ostatnich 5 latach w Polsce co najmniej 1 porównywalnej klasy zaprawiarkę,
 4. Spełnienie warunków określonych w p. 3 Dostawca wykazuje poprzez złożenie referencji użytkowników zaprawiarki.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę sporządza się w języku polskim.
 2. Oferta musi zawierać kalkulację ceny ofertowej.
 3. Cena musi być podana w PLN w kwocie netto wraz z odrębnie wyliczonym podatkiem VAT.
 4. Oferta zawiera termin wykonania.
 5. Informacja o zakresie prac, które wykonywać będą podwykonawcy.
 6. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców, występujących wspólnie (o ile dotyczy).
 7. Okres i warunki gwarancji oraz serwisu.
 8. Oferta musi zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy lub legitymującą się odpowiednim pełnomocnictwem.

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT, SPOSÓB ZŁOŻENIA

 1. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 01.10.2022 r.
 2. Oferty mogą być składane w formie pisemnej lub elektronicznej
 3. Oferty powinny być składane w zabezpieczonych kopertach z dopiskiem „Przetarg - Zaprawiarka porcjowa Smolice” w siedzibie Spółki bądź przesyłane drogą elektroniczną, wyłącznie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VI. TERMIN REALIZACJI
Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia, rozumiany jako podpisanie protokołu odbioru i uzyskanie zgody odpowiednich organów na użytkowanie – 30.06.2023 r.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 01.12.2022r.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Cena
 2. Warunki serwisowe
 3. Okres gwarancji

X. UMOWA

 1. Umowa zostanie przygotowana przez Zamawiającego, po przeprowadzeniu rozmów z Wykonawcami zakwalifikowanymi do II etapu.
 2. Oferent może przedstawić propozycję umowy lub jej poszczególnych zapisów, co nie jest wiążące dla Zamawiającego.

Zamieszczono: 17.08.2022


Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza przetarg na 

Rozbudowę suszarni kolb kukurydzy nasiennej w Rogożewie

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 I. ZAMAWIAJĄCY

„Hodowla Roślin Smolice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grupa IHAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Smolicach, Smolice 146, 63-740 Kobylin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000099111, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6211619001, będąca dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

II. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Zamawiający nie stosuje przepisów dotyczących zamówień publicznych.
 2. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem Dokonywania Zakupów Towarów I Usług w spółce Hodowla Roślin Smolice”
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, niedokonania wyboru, odwołania lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny, a oferentowi nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia.
 4. Miejsce realizacji: Gospodarstwo Rogożewo, budynek obecnej suszarni.
 5. Osobami do kontaktu są: Pan Andrzej Belter e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon 668 835 913, Pan Jędrzej Graś e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon 538 184 822.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem przetargu jest zaprojektowanie i wykonanie suszarni kolb kukurydzy nasiennej w Hodowli Roślin Smolice sp. z o.o. grupa IHAR w lokalizacji Rogożewo.

Podstawowe parametry suszarni:

 1. Ilość komór suszenia – 8 szt.
 2. Pojemność komory suszenia – 20 do25 ton kolb,
 3. Wymiary komory – ok 4mx4mx6,5m
 4. Max wysokość partii kolb w komorze – 2,5m
 5. Paliwo do systemu grzania – LPG lub olej opałowy
 6. Zużycie LPG lub oleju opałowego na 1tonę kolb kukurydzy przy suszeniu z 30% do 12% wilgotności ziarna
 7. Recyrkulacja obiegu powietrza w komorach
 8. Podłoga w komorze - wentylowana
 9. Nadmuch powietrza w komorach – regulowany, góra i dół
 10. Temperatura suszenia - max 40oC
 11. Przepływy powietrza min 20m3/h
 12. Czas suszenia przy wilgotności kolb 30% do 12% - 72h, 40% do 12% - 96h
 13. Kompatybilność z istniejącymi liniami do załadunku i rozładunku komór

Zamawiający zaleca dokładne sprawdzenie istniejącej infrastruktury oraz przeprowadzenie wizji lokalnej terenu, na którym ma zostać zrealizowany przedmiot zamówienia.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się podmioty występujące w obrocie prawnym - Wykonawcy którzy:

            a) zalegają z podatkami, składkami na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo innymi zobowiązaniami publicznymi i nie wydadzą na żądanie Zamawiającego stosownego oświadczenia lub nie przedłożą                                                                                              zaświadczenia odpowiednich organów (US, ZUS)

            b) jest prowadzona w stosunku do nich egzekucja sądowa lub administracyjna

            c) złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości lub restrukturyzację lub wobec których zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne

       2. Spełnienie warunków określonych w pkt. 1 Wykonawca wykazuje poprzez złożenie oświadczenia.

       3. Dostawca powinien mieć doświadczenie w zakresie projektowania i montażu suszarni tj. zaprojektować lub zamontować w ostatnich 5 latach w Polsce co najmniej 1 porównywalnej klasy suszarnię,

       4. Spełnienie warunków określonych w p. 3 Dostawca wykazuje poprzez złożenie referencji użytkowników suszarni.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę sporządza się w języku polskim.
 2. Oferta musi zawierać kalkulację ceny ofertowej.
 3. Cena musi być podana w PLN w kwocie netto wraz z odrębnie wyliczonym podatkiem VAT.
 4. Oferta zawiera termin wykonania.
 5. Informacja o zakresie prac które wykonywać będą podwykonawcy.
 6. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (o ile dotyczy).
 7. Okres i warunki gwarancji.
 8. Oferta musi zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy lub legitymującą się odpowiednim pełnomocnictwem.

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT, SPOSÓB ZŁOŻENIA

 1. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 14.10.2022 r.
 2. Oferty mogą być składane w formie pisemnej lub elektronicznej
 3. Oferty powinny być składane w zabezpieczonych kopertach w siedzibie Spółki bądź przesyłane na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

VII. TERMIN REALIZACJI

Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia, rozumiany jako podpisanie protokołu odbioru i uzyskanie zgody odpowiednich organów na użytkowanie – 31.07.2023 r.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Termin związania ofertą wynosi 90 dni.
  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 14.01.2023r.

IX. UMOWA

 1. Umowa zostanie przygotowana przez Zamawiającego, po przeprowadzeniu rozmów z Wykonawcami zakwalifikowanymi do II etapu. Oferent może przedstawić propozycję umowy lub jej poszczególnych zapisów, co nie jest wiążące dla Zamawiającego.

 

Zamieszczono: 03.08.2022


 

 

Przetarg nieograniczony na

Przebudowa szklarni badawczej wraz z rozbudową o łącznik z częścią biurowo-socjalną, zapleczem technologicznym i kotłownią gazową oraz budowa dwóch podziemnych zbiorników do magazynowania LPG wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

- dz.nr 874/10 obszar Smolice jedn. ewiden. Kobylin, powiat Krotoszyn województwo Wielkopolskie.


I. ZAMAWIAJĄCY

„Hodowla Roślin Smolice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grupa IHAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Smolicach, Smolice 146, 63-740 Kobylin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000099111, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6211619001, będącą dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

II. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Zamawiający nie stosuje przepisów dotyczących zamówień publicznych.
 2. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z obowiązującym w Spółce Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Regulaminem Dokonywania Zakupów Towarów i Usług.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, niedokonania wyboru bez podania przyczyn, odwołania lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.
 4. Budynek na terenie zespołu Pałacowo – Parkowego w Smolicach (obiekt pod nadzorem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Kaliszu).
 5. Osobami do kontaktu są:
  - Katarzyna Gacek-Bogucka, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 539 092 877
  - Paweł Kieliba, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 668-416-388

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, montażowe związane z kompleksową przebudową istniejącej szklarni badawczej, z rozbudową o łącznik z częścią biurowo-socjalną, zapleczem technologicznym i kotłownią gazową oraz budowa dwóch podziemnych zbiorników do magazynowania LPG wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
 2. Podstawą do złożenia oferty jest projekt budowlany oraz kosztorys ofertowy. Dokumenty te są dostępne na żądanie u osób wyznaczonych do kontaktu.
 3. Miejscem realizacji inwestycji jest część działki geodezyjnej: dz. Nr 874/10 na terenach zakładu Głównego Smolice, będącego oddziałem spółki Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. grupa IHAR.
 4. Zamawiający zaleca dokładne sprawdzenie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie wizji lokalnej terenu, na którym ma zostać zrealizowany przedmiot zamówienia.
 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zorganizowania, zabezpieczenia, utrzymania
  i uporządkowania terenu budowy w tym koszt zużytej wody oraz energii elektrycznej. Rozliczenie nastąpi na podstawie zużycia opomiarowanego na podstawie podliczników zainstalowanych przez zamawiającego.
 6. Kierownik budowy zostanie zapewniony przez Wykonawcę w zakresie odpowiednim do zadania inwestycyjnego.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia, rozumiany jako podpisanie protokołu odbioru i uzyskanie zgody odpowiednich organów na użytkowanie – 31.12.2023 r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się podmioty występujące w obrocie -prawnym, które:
  1) zalegają z podatkami, składkami na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo innymi zobowiązaniami publicznymi,
  2) są dłużnikami w postępowaniu egzekucyjnym sądowym lub administracyjnym,
  3) złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości lub restrukturyzację lub wobec których zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne,
 2. Spełnienie warunków określonych w ust. 1 Wykonawca wykazuje poprzez złożenie stosownych oświadczeń. W razie uzasadnionych wątpliwości Zamawiający może zażądać dostarczenia stosownych zaświadczeń odpowiednich organów, wydanych nie później niż na 3 miesiące przed złożeniem oferty.
 3. Ponadto Wykonawcy powinni posiadać:
  1) doświadczenie w wykonywaniu podobnych inwestycji tj. zrealizowane, co najmniej trzy inwestycje w ciągu ostatnich 5 lat, każda na co najmniej 20% wartości składanej oferty, polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów o podobnym charakterze i przeznaczeniu jak przedmiot zamówienia,
  2) odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac budowlanych realizowanych na podstawie umowy,
  3) polisę ubezpieczeniową, dokumentującą zawarcie umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej o wartości, co najmniej 100% składanej oferty.
 4. Spełnienie warunków określonych w ust. 3 Wykonawca wykazuje poprzez:
  1) udokumentowanie zrealizowania podobnych inwestycji za pomocą referencji,
  2) złożenie oświadczenia o posiadanym potencjale technicznym oraz zapleczu kadrowym do wykonania zamówienia,
  3) kopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej, o jakiej mowa w pkt 3.3.
  5. Wykonawca musi być płatnikiem VAT.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę sporządza się w języku polskim.
 2. Oferta musi zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy lub legitymującą się odpowiednim pełnomocnictwem.
 3. Oferta musi zawierać:
  a. kalkulację ceny ofertowej,
  Cena oferty powinna być zgodna z sumą wartości wszystkich pozycji kalkulacji ceny/cen netto i podatku od towarów i usług VAT - zgodnie z Kosztorysem ofertowym. Oferta cenowa winna być wyliczona na podstawie Kosztorysu Ofertowego (pustego, ślepego) i Projektu Budowlanego (technicznego) oraz wizji lokalnej w terenie.
  b. termin wykonania
  c. informacja o zakresie prac które wykonywać będą podwykonawcy
  d. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (o ile dotyczy),
  e. okres i warunki gwarancji.
 4. Cena musi być podana w PLN w kwocie netto wraz z odrębnie wyliczonym podatkiem VAT.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowych lub wariantowych

VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT, SPOSÓB ZŁOŻENIA

 1. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 15.09 do godziny 24.00
 2. Oferty mogą być składane w formie pisemnej lub elektronicznej.
 3. Oferty pisemne powinny być składane w zabezpieczonych kopertach w siedzibie Spółki bądź przesyłane wyłącznie na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Termin związania ofertą wynosi 75 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 29.10.2022r.

IX. KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Cena netto w PLN.
 2. Okres gwarancji na roboty budowlane nie mniej niż 60 m-cy oraz na instalacje chłodnicze i wentylacyjne, nie mniej niż 12 m-cy,
 3. Termin wykonania nie dłuższy niż 31.12.2023.
 4. Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (w tym szybkość reakcji, odpłatność przeglądów).

X. WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XI. ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy w wysokości 5% wartości netto składanej oferty. w formie pieniężnej, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
2. 20 % wartości zabezpieczenia dotyczy roszczeń związanych z rękojmią za wady lub z gwarancją jakości.
3. Zabezpieczenie musi zostać wniesione przed zawarciem umowy.

XII. UMOWA
1. Projekt umowy zostanie przedstawiony wykonawcom, zakwalifikowanym do II etapu.
2. Wykonawca może zaproponować własny projekt umowy, co nie jest wiążące dla Zamawiającego.

 Zamieszczono 21.07.2022 r.

 


Przetargi

przetarg1W związku z rozwojem poszukujemy partnerów do współpracy. Sprawdź nasze oferty przetargowe, być może będzie to pierwszy krok do owocnej współpracy.

Zapoznaj się z ofertą...

Wysoka jakość

jakoscTo dla nas priorytet. Dbamy o nią na każdym etapie produkcji – od pierwszego ziarenka w hodowli aż po wyselekcjonowane nasiona oferowane rolnikowi.

Czytaj więcej...

Gdzie kupić nasiona?

mapkaSprawdź, gdzie nabędziesz nasiona z HR Smolice, a jeśli jesteś ich sprzedawcą, poinformuj o tym rolników. Bądź widoczny oznaczając się na naszej mapie! Znajdź punkt sprzedaży najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

Zobacz mapę...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera