Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR

ogłasza przetarg na zakup

Dwie zaprawiarki do nasion kukurydzy dla celów hodowlanych

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. ZAMAWIAJĄCY
„Hodowla Roślin Smolice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grupa IHAR” z siedzibą w Smolicach, Smolice 146, 63-740 Kobylin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000099111, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6211619001, będąca dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

II. INFORMACJE OGÓLNE
1. Zamawiający nie stosuje przepisów dotyczących zamówień publicznych.
2. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem Dokonywania Zakupów Towarów i Usług w spółce Hodowla Roślin Smolice”
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, niedokonania wyboru, odwołania lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny, a oferentowi nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia.
4. Miejsce dostarczenia: Hodowla Roślin Smolice, Dział Hodowli Kukurydzy.
5. Osobami do kontaktu są: Bartosz Nowak, tel.: 697 189 136, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Dariusz Rejek, tel.: 669 061 208, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem przetargu są dwie zaprawiarki do nasion kukurydzy dla celów hodowlanych i doświadczalnych. Maszyny mają służyć do zaprawiania małych porcji nasion kukurydzy różnymi recepturami zapraw nasiennych. Podstawowe parametry i cechy zaprawiarki:

1. Objętość zaprawianej próbki nasion od 0,035 do 0,150 dm³
2. System mieszający: wirnik-stojan
3. Średnica wirnika mieszającego – 100 mm
4. Pompa dozująca zaprawę sterowana nożnie lub automatycznie
5. Zasilanie 300 W, 220-240 V, 47 - 63 Hz
6. Komputer sterujący
7. Pamięć na różne receptury zapraw
8. Dostosowanie do liczenia nasion kukurydzy
9. Dobre rozprowadzanie zaprawy nasiennej
10. Krótki czas mieszania
11. Łatwość czyszczenia i demontażu
12. Wykonanie ze stali nierdzewnej
13. Intuicyjna i łatwa obsługa
14. Wyładowanie nasion za pomocą wirnika
15. Lej wyrzutowy
16. Dostawa do Smolic

 IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę sporządza się w języku polskim lub angielskim.
2. Oferta musi zawierać kalkulację ceny ofertowej.
3. Cena musi być podana w PLN lub EUR w kwocie netto wraz z odrębnie wyliczonym podatkiem VAT.
4. Oferta zawiera termin dostarczenia.
5. Oferta zawiera okres i warunki gwarancji oraz serwisu.
6. Oferta musi zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy lub legitymującą się odpowiednim pełnomocnictwem.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT, SPOSÓB ZŁOŻENIA
1. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 25.11.2022 r.
2. Oferty mogą być składane w formie pisemnej lub elektronicznej
3. Oferty powinny być składane w zabezpieczonych kopertach z dopiskiem „Przetarg - Zaprawiarki Smolice” w siedzibie Spółki bądź przesyłane drogą elektroniczną, wyłącznie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VI. TERMIN REALIZACJI
Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia, rozumiany jako podpisanie protokołu odbioru i uzyskanie zgody odpowiednich organów na użytkowanie – 28.02.2023 r.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 25.01.2023r.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Cena
2. Warunki serwisowe
3. Okres gwarancji

IX. UMOWA
1. Umowa zostanie przygotowana przez Zamawiającego, po przeprowadzeniu rozmów z Dostawcami zakwalifikowanymi do II etapu.
2. Oferent może przedstawić propozycję umowy lub jej poszczególnych zapisów, co nie jest wiążące dla Zamawiającego.

 

Zamieszczono 11.11.2022


Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR

ogłasza przetarg na zakup

Trzy liczniki do nasion kukurydzy

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. ZAMAWIAJĄCY

„Hodowla Roślin Smolice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grupa IHAR” z siedzibą w Smolicach, Smolice 146, 63-740 Kobylin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000099111, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6211619001, będąca dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

II. INFORMACJE OGÓLNE
1. Zamawiający nie stosuje przepisów dotyczących zamówień publicznych.
2. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem Dokonywania Zakupów Towarów i Usług w spółce Hodowla Roślin Smolice”
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, niedokonania wyboru, odwołania lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny, a oferentowi nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia.
4. Miejsce dostarczenia: Hodowla Roślin Smolice, Dział Hodowli Kukurydzy.
5. Osobami do kontaktu są: Bartosz Nowak, tel.: 697 189 136, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Dariusz Rejek, tel.: 669 061 208, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem przetargu są trzy liczniki do nasion kukurydzy dla celów hodowlanych i doświadczalnych. Podstawowe parametry i cechy liczników:
1. Szybkość liczenia do 1200 ziaren kukurydzy/minutę
2. Liczenie nasion z dużą dokładnością
3. Kompatybilne z karuzelą do torebek
4. Możliwość pracy z karuzelą lub bez w zależności od zapotrzebowania
5. Półautomatyczna praca karuzeli
6. Łatwość opróżniania i czyszczenia zasobnika do nasion
7. Czujnik torebek
8. Dostosowany do liczenia nasion kukurydzy
9. Dostawa do Smolic

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę sporządza się w języku polskim lub angielskim.
2. Oferta musi zawierać kalkulację ceny ofertowej.
3. Cena musi być podana w PLN lub EUR w kwocie netto wraz z odrębnie wyliczonym podatkiem VAT.
4. Oferta zawiera termin dostarczenia.
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców, występujących wspólnie (o ile dotyczy).
6. Okres i warunki gwarancji oraz serwisu.
7. Oferta musi zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy lub legitymującą się odpowiednim pełnomocnictwem.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT, SPOSÓB ZŁOŻENIA
1. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 25.11.2022 r.
2. Oferty mogą być składane w formie pisemnej lub elektronicznej
3. Oferty powinny być składane w zabezpieczonych kopertach z dopiskiem „Przetarg - Liczniki Smolice” w siedzibie Spółki bądź przesyłane drogą elektroniczną, wyłącznie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VI. TERMIN REALIZACJI
Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia, rozumiany jako podpisanie protokołu odbioru i uzyskanie zgody odpowiednich organów na użytkowanie – 28.02.2023 r.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 25.01.2023r.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Cena
2. Warunki serwisowe
3. Okres gwarancji

IX. UMOWA
1. Umowa zostanie przygotowana przez Zamawiającego, po przeprowadzeniu rozmów z Dostawcami zakwalifikowanymi do II etapu.
2. Oferent może przedstawić propozycję umowy lub jej poszczególnych zapisów, co nie jest wiążące dla Zamawiającego.

 

Zamieszczono 11.11.2022


Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR

ogłasza przetarg na

na wykonanie dokumentacji budowlanej dla zadania pt.

„Budowa fermy bydła mlecznego ROGOŻEWO”

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. ZAMAWIAJĄCY


„Hodowla Roślin Smolice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grupa IHAR” Sp. z o.o.
z siedzibą w Smolicach, Smolice 146, 63-740 Kobylin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000099111, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6211619001, będąca dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013r.
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

II. INFROMACJE OGÓLNE


1. Zamawiający nie stosuje przepisów dotyczących zamówień publicznych.
2. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z „Regulaminem Dokonywania Zakupów Towarów i Usług w spółce Hodowla Roślin Smolice”
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, niedokonania wyboru, odwołania lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny, a oferentowi nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia.
4. Miejsce realizacji budowy: działki 88/1 i 88/2, obręb Rogożewo, gmina JUTROSIN, Powiat Rawicki.


III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie zamierzenia inwestycyjnego pt. ”Budowa fermy bydła mlecznego ROGOŻEWO” zwane dalej Projektem. Zamierzenie inwestycyjne obejmować będzie realizację 41 zadań projektowych (obiektów budowlanych) wraz
z zagospodarowaniem terenu:

Nr zadania

Treść zadania oraz projektu

ZADANIE PROJEKTOWE nr 1

Budowa hali udojowej z zapleczem socjalno-technicznym i poczekalnią wraz z korytarzami przepędowymi do obór
etap-1 i etap-2

ZADANIE PROJEKTOWE nr 2

Budowa zbiornika-schładzalnika na mleko

(pojemność użytkowa 15-20m3) -etap-1

ZADANIE PROJEKTOWE nr 3

Budowa zbiornika-schładzalnika na mleko

(pojemność użytkowa 15-20m3) etap-1

ZADANIE PROJEKTOWE nr 4

Budowa obory produkcyjnej (I)

(504 szt. Krów do doju) etap-1

ZADANIE PROJEKTOWE nr 5

Budowa obory produkcyjnej (II)

(252 szt. Krów do doju) etap-2

ZADANIE PROJEKTOWE nr 6

Budowa obory specjalnej (porodówki)

(214 szt. Krów i jałówek wysokocielnych) z dobudowanym budynkiem technicznym z wiatą na 9 cieląt po porodzie
etap-1 i etap-2

ZADANIE PROJEKTOWE nr 7

Budowa wiaty na cielęta

(288 szt. Cieląt w okresie 1-4 mies. życia i byczków w okresie 1-3 mies. życia) etap-1 i etap-2

ZADANIE PROJEKTOWE nr 8

Budowa obory-jałownika (jałówki młodsze)

(384 szt. Cieląt i jałówek w wieku od 4-12mies.życia) etap-1 i etap-2

ZADANIE PROJEKTOWE nr 9

Budowa obory-jałownika (jałówki starsze (I))

(334 szt. Jałówek w wieku od 13-23mies.życia) etap-1

ZADANIE PROJEKTOWE nr 10

Budowa obory-jałownika (jałówki starsze (II))

(163 szt. Jałówek w wieku od 13-23mies.życia)

 etap-2

ZADANIE PROJEKTOWE nr 11

Budowa warsztatu z wiatą na maszyny etap-1

ZADANIE PROJEKTOWE nr 12

Budowa magazynu pasz etap-1

ZADANIE PROJEKTOWE nr 13

Budowa zbiornika na gnojowicę

(o pojemności minimum 4840m3) etap-1

ZADANIE PROJEKTOWE nr 14

Budowa zbiornika na gnojowicę

(o pojemności minimum 4840m3) etap-1

ZADANIE PROJEKTOWE nr 15

Budowa zbiornika na gnojowicę  

(o pojemności minimum 4840m3) etap-2

ZADANIE PROJEKTOWE nr 16

Budowa płyty obornikowej

(18,50mx5,0m) etap-1

ZADANIE PROJEKTOWE nr 17

Budowa płyty obornikowej

(56,00mx5,0m) etap-1

ZADANIE PROJEKTOWE nr 18

Kontener na padłe sztuki etap-1

ZADANIE PROJEKTOWE nr 19

Budowa wiaty na słomę

(60,0mx15,0mx6,0m) etap-1

ZADANIE PROJEKTOWE nr 20

Budowa wiaty na słomę

(60,0mx15,0mx6,0m) etap-1

ZADANIE PROJEKTOWE nr 21

Budowa wiaty na słomę

(60,0mx15,0mx6,0m) etap-1

ZADANIE PROJEKTOWE nr 22

Budowa zbiornika na popłuczyny z mleka

(o pojemności 10m3) etap-1

ZADANIE PROJEKTOWE nr 23

Budowa zbiornika na popłuczyny z mleka

(o pojemności 10m3) etap-1

ZADANIE PROJEKTOWE nr 24

Budowa zbiornika na ścieki socjalno-bytowe

(o pojemności 10m3) etap-1

ZADANIE PROJEKTOWE nr 25

Budowa zbiornika na ścieki socjalno-bytowe

(o pojemności 10m3) etap-1

ZADANIE PROJEKTOWE nr 26

Budowa zbiornika na popłuczyny z mleka

(o pojemności 10m3) etap-1

ZADANIE PROJEKTOWE nr 27

Budowa silosu na kiszonkę

(4 komorowy na kiszonki z kukurydzy – każda komora ok. 100mx20m) etap-1 i  etap-2

ZADANIE PROJEKTOWE nr 28

Budowa silosu na kiszonkę

(3 komorowy na sianokiszonki – każda komora ok. 70mx20m) etap-1

ZADANIE PROJEKTOWE nr 29a

Budowa zbiornika na odcieki z kiszonki

(o pojemności minimum 12m3) etap-1

ZADANIE PROJEKTOWE nr 29b

Budowa zbiornika na odcieki z kiszonki

(o pojemności minimum 12m3) etap-1

ZADANIE PROJEKTOWE nr 29c

Budowa zbiornika na odcieki z kiszonki

(o pojemności minimum 12m3) etap-1

ZADANIE PROJEKTOWE nr 29d

Budowa zbiornika na odcieki z kiszonki

(o pojemności minimum 12m3) etap-1

ZADANIE PROJEKTOWE nr 29e

Budowa zbiornika na odcieki z kiszonki

(o pojemności minimum 12m3) etap-1

ZADANIE PROJEKTOWE nr 29f

Budowa zbiornika na odcieki z kiszonki

(o pojemności minimum 12m3) etap-1

ZADANIE PROJEKTOWE nr 29g

Budowa zbiornika na odcieki z kiszonki

(o pojemności minimum 12m3) etap-1

ZADANIE PROJEKTOWE nr 30a

Budowa przepompowni ścieków

(5,0mx5,0mx5,0m) etap-1

ZADANIE PROJEKTOWE nr 30b

Budowa przepompowni ścieków

(5,0mx5,0mx5,0m) etap-1

ZADANIE PROJEKTOWE nr 30c

Budowa przepompowni ścieków

(5,0mx5,0mx5,0m) etap-1

ZADANIE PROJEKTOWE nr 30d

Budowa przepompowni ścieków

(5,0mx5,0mx5,0m) etap-1

ZADANIE PROJEKTOWE nr 31

Rozbiórka istniejącego silosu na kiszonkę –etap-2

ZADANIE PROJEKTOWE nr 32 (projekt zagospodarowania terenu)

Wykonanie projektu zagospodarowania terenu zawierającego:

a)      Projekt instalacji zewnętrznej kablowej niskiego napięcia (zasilającej obiekty(zasilającej obiekty od istniejącego gospodarstwa na działce nr 93 w miejscowości Rogożewo)

b)     Projekt instalacji zewnętrznej wodociągowej (użytkowej i przeciwpożarowej)

c)      Projekt instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej (wraz z instalacją podczyszczania wody deszczowej z terenów utwardzeń dróg i placów wewnętrznych i z ewentualną budową zbiornika na wodę do celów p-poż)

d)     Projekt instalacji zewnętrznej odprowadzającej popłuczyny z mycia instalacji doju

e)     Projekt instalacji zewnętrznej kanalizacji odprowadzającej ścieki gnojówkowe (grawitacyjnej i tłocznej)

f)       Projekt instalacji zewnętrznej kanalizacji odprowadzającej ścieki socjalno-bytowe

g)      Projekt instalacji oświetlenia zewnętrznego

h)     Projekt utwardzeń wewnętrznych (w tym dróg przepędu zwierząt)

i)       Projekt zieleni

j)       Projekt ogrodzenia terenu

k)      Wytyczne do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia         

l)       System monitoringu w obiektach jak i otoczenia – w połączeniu z oświetleniem terenu, i oświetleniem nocnym w obiektach.

m)    Projekt kotłowni gazowej o mocy 50kW dla potrzeb ogrzania budynku socjalno-bytowego oraz części hali udojowej (należy zaprojektować zbiornik - podziemny LPG )

n)     Projekt systemów zasilania awaryjnego strategicznych technologicznie obiektów (hala udojowa, magazyn mleka, przepompownie).

 2. Szczegółowa koncepcja projektowa - dokument „Charakterystyka Obiektów Fermy” stanowi Załącznik nr. 1.

3. W projektowaniu fermy należy uwzględnić możliwość zainstalowania systemu fotowoltaicznego (obciążenia dachów, sieć elektryczna).
4. W związku z rozpatrywanym, ewentualnym posadowieniem biogazowni w sąsiedztwie planowanej fermy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu projektowania dotyczącego zagospodarowania gnojowicy. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę wariantową tj. z ew. posadowieniem lub bez biogazowni.
5. Projekt budowlany, wykonawczy i montażowy realizowany będzie dla wykonania całości zamierzenia inwestycyjnego. Zamawiający w trakcie realizacji Projektu, podejmie decyzję, co do sposobu realizacji inwestycji (czy z jednym Wykonawcą, czy w podziale na różne zakresy lub obiekty).
6. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia wraz z informacją o posiadanych przez Zamawiającego pozwoleniach, decyzjach itp. zawiera Załącznik nr 2

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. W związku z planem budowy fermy w dwóch etapach Inwestor oczekuje wykonania projektu w dwóch etapach. Oczekiwane terminy realizacji poszczególnych etapów projektu fermy:
Etap 1 do 30.10.2023
Etap 2 do 31.05.2024
2. Szczegółowe postanowienia w zakresie terminów realizacji poszczególnych elementów Projektu zawierać będzie umowa.
3. Jeżeli na skutek braku odpowiednich decyzji, zezwoleń czy stanowisk właściwych instytucji, terminy wykonania poszczególnych zadań nie będą mogły być dotrzymane, ulegają one odpowiedniemu przedłużeniu i będą liczone od otrzymania ostatecznej lub prawomocnej decyzji, zezwolenia, stanowiska itp. Przedłużenie terminów wykonania poszczególnych zadań Projektu następuje o okres opóźnienia spowodowany brakiem wymaganych dokumentów.

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


1. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się podmioty występujące w obrocie prawnym - Wykonawcy którzy:
   a. zalegają z podatkami, składkami na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo innymi zobowiązaniami publicznymi
   b. jest prowadzona w stosunku do nich egzekucja sądowa lub administracyjna
   c. złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości lub restrukturyzację lub wobec których zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne
2. Spełnienie warunków określonych w pkt. 1 Wykonawca wykazuje poprzez złożenie oświadczenia. Na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenia odpowiednich organów.
3. Wykonawca powinien mieć doświadczenie w zakresie samodzielnego lub jako podmiot wiodący, zaprojektowania co najmniej 3 podobnych obiektów na min. 200 szt. krów dojnych. Za obiekty podobne uważa się realizację projektu, dla którego uzyskano pozwolenie na budowę i który obejmował projekt budowy, przebudowy lub rozbudowy.
4. Spełnienie warunku określonego w pkt. 3 Wykonawca wykazuje poprzez przekazanie informacji określonych w Załączniku nr 3 do SWZ - Wykaz zrealizowanych projektów, wraz
z referencjami użytkowników. Zamawiający nie uwzględni projektów, które są wyłącznie projektami obiektów pomocniczych dla hodowli bydła mlecznego – silosy na kiszonki, zbiorniki na odcieki gnojówkowe, magazyny pasz, warsztaty, magazyny zboża, płyty obornikowe itd. Zamawiający zastrzega możliwość kontaktu z Inwestorami, dla których projekty zostały wykonane.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności co do wszelkich innych niż powszechnie dostępne informacji, które powziął w związku z postępowaniem. Spełnienie tego warunku Wykonawca wykazuje poprzez złożenie oświadczenia - zobowiązania
o zachowaniu poufności, stanowiącego Załącznik nr 4 - Oświadczenie o zachowaniu poufności.

 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT


1. Oferta powinna zostać złożona na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
2. Do ofert należy załączyć:
   a. wykaz zrealizowanych projektów (Załącznik nr 3 do SWZ wraz z referencjami. Formularz ofertowy winien zawierać wyłącznie spis projektów wykonanych przez Wykonawcę (nie dopuszcza się przekazywania referencji przez Podwykonawców lub innych Wykonawców). Zamawiający wymaga złożenia minimum 3 referencji bez określenia czasu realizacji projektu. W Formularzu należy wskazać, dla których obiektów składana jest referencja,
   b. oświadczenie o zachowaniu poufności.

 

VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT, SPOSÓB ZŁOŻENIA


1. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 10.12.2022 r. w Sekretariacie Zarządu Spółki w formie elektronicznej lub pisemnej.
2. Oferty składane pocztą elektroniczną należy przesyłać wyłącznie na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Oferty pisemne powinny być składane w zabezpieczonych kopertach w siedzibie Spółki w zaklejonej kopercie, opisanej tylko: „PRZETARG – Projekt dla zadania – Budowa fermy bydła mlecznego ROGOŻEWO”

 

VIII. OTWARCIE OFERT I KRYTERIA OCENY OFERT


1. Otwarcie odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółki.
2. Otwarcia ofert dokona komisja powołana przez Zarząd Spółki.
3. Komisja może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:
- Cena
- Doświadczenie i referencje – przekraczające minimum wskazane w par. V 3
- Termin realizacji – wcześniejszy niż wskazany w par. IV
- Okres gwarancji – dłuższy niż 36 miesięcy
5. Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podane na stronie Zamawiającego. Niezależnie od powyższego uczestnicy przetargu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na email podany w ofercie o wyniku przetargu

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany ofertą co najmniej do 31.01.2023

 

X. UMOWA

Projekt Umowy stanowi Załącznik 6 do SWZ

 

XI. KONTAKT

Wszelkich informacji dotyczących składania ofert udzielają
p. Mariusz Giermaziak, tel. +48 880 349 771, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
p. Agata Kołodziej tel. +48 668 835 924, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

XII. ZAŁĄCZNIKI:

Zał. nr 1 Opis Obiektów Fermy oraz technologii – Koncepcja Projektowa
Zał. nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia z załącznikami
Zał. nr 3 Wykaz zaprojektowanych i zrealizowanych podobnych inwestycji wraz z referencjami
Zał. nr 4 Oświadczenie o zachowaniu poufności
Zał. nr 5 Formularz ofertowy
Zał. nr 6 Projekt Umowy z załącznikami

Załączniki będą udostępnione po wyrażeniu zainteresowania i kontakcie do osób wskazanych powyżej.

  

Zamieszczono 09.11.2022r


ogłasza przetarg na 

"Zakup łuszczarki do kolb kukurydzy Cimbria MR 20"

 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający:


Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa "IHAR" z siedzibą w Smolice 146, 63-740 Kobylin, tel. 655482420, fax 655481070, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., NIP 621-16-19-001, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000099111

II. Informacje ogólne

1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyny.

III. Przedmiot zamówienia i termin realizacji

1. Nazwa zamówienia: „Zakup łuszczarki do kolb kukurydzy Cimbria MR 20"
2. Specyfikacja urządzenia:
- wydajność około 20 t/h,
- moc urządzenia 22 kW,
- zintegrowana z wialnią Cimbria Delta,

IV. Termin i miejsce dostawy zamówienia

- dostawa do 30.07.2023 roku,
- miejsce dostawy: Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR” Oddział Zamiejscowy w Ożańsku, Jankowice 1, 37-561 Chłopice.

 

VI. Forma, termin i miejsce złożenia oferty
1. Oferty należy składać do dnia 15.11.2022r., do godz. 11:00 w zamkniętych kopertach
z napisem „przetarg - łuszczarka Ożańsk"

k” w siedzibie zarządu Spółki Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR, adres: 63-740 Kobylin.
2. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej: wyłącznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

V. Kryteria ocen ofert

- Cena netto,
- Warunki płatności - w tym terminy płatności FV,
- Okres gwarancji,
- Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

VI. Inne warunki przetargu

1. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego
2. Kontakt w sprawie: Tomasz Karaś; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 668835903

 

Zamieszczono 28.10.2022r.


Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR

ogłasza przetarg na 

"Zakup urządzenia do odkoszulkowywania kolb kukurydzy firmy A&K"

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający:

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa "IHAR" z siedzibą w Smolice 146, 63-740 Kobylin, tel. 655482420, fax 655481070, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., NIP 621-16-19-001, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000099111

II. Informacje ogólne

1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyny.

III. Przedmiot zamówienia i termin realizacji

1. Nazwa zamówienia: "Zakup urządzenia do odkoszulkowywania kolb kukurydzy firmy A&K"
2. Specyfikacja urządzenia:
- wydajność około 12 t/h,
- 12 rzędowy system oddzielania koszulek,
- system centralnego smarowania,
- taśmowe dozowniki kolb,
- wibracyjny stół podawczy,
- hydrauliczna zmiana kąta pochylenia wałków odkoszulkowywujących,
- system centralnego smarowania,
- sito do odbioru okruszu,

IV. Termin i miejsce dostawy zamówienia

- dostawa do 30.07.2023 roku,
- miejsce dostawy: Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR” Oddział Zamiejscowy w Ożańsku, Jankowice 1, 37-561 Chłopice.

V. Forma, termin i miejsce złożenia oferty


1. Oferty należy składać do dnia 15.11.2022r., do godz. 11:00 w zamkniętych kopertach
z napisem „przetarg – husker Ożańsk” w siedzibie zarządu Spółki Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR, adres: 63-740 Kobylin.
2. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej: wyłącznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VI. Kryteria ocen ofert

- Cena netto,
- Warunki płatności - w tym terminy płatności FV,
- Okres gwarancji,
- Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

VII. Inne warunki przetargu

1. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego
2. Kontakt w sprawie: Tomasz Karaś; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 668835903

 

Zamieszczono 28.10.2022r.


Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR

ogłasza przetarg na

Zakup kastrixa do kukurydzy – 2 szt.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający:

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa "IHAR" z siedzibą w Smolice 146, 63-740 Kobylin, tel. 655482420, fax 655481070, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., NIP 621-16-19-001, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000099111

II. Informacje ogólne:

1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyny.

III. Przedmiot zamówienia i termin realizacji:


1. Nazwa zamówienia: „Zakup kastrixa do kukurydzy - 2 szt.”
2. Specyfikacja ciągnika:
    a. Kastrix fabrycznie nowy,
    b. Moc silnika minimum 70 KM,
    c. Hydrostatyczny napęd na cztery koła,
    d. Zmienny hydrauliczny rozstaw kół w zakresie od 1,6m – do 2,4 m,
    e. Amortyzowana przednia oś,
    f. Czterorzędowa przystawka do wycinania wiech ze zmiennym rozstawem,
    g. Czterorzędowa przystawka do wyrywania wiech ze zmiennym rozstawem,
    h. Przystawka do wycinania roślin form ojcowskich,
    i. Klimatyzowana kabina wyposażona w wielofunkcyjny drążek obsługowy i wyświetlacz informacyjny,
    j. Fotel pneumatyczny,
    k. Oświetlenie robocze LED, lampa ostrzegawcza.
3. Termin dostawy zamówienia:
do 10.06.2023
4. Lokalizacja dostaw kastrixsów:
Oddział Bąków - ul. Braci Bassy 32, 46-233 Bąków,
Oddział Ożańsk - Jankowice 1, 37-561 Chłopice

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty

1. Termin i forma składania ofert
    a. Oferty należy składać do dnia 28.11.2022r., do godz. 11:00 w zamkniętych kopertach
z napisem „przetarg – kastrixy” w siedzibie zarządu Spółki Hodowla Roslin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR, adres: 63-740 Kobylin.
    b. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej: wyłącznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

V. Kryteria ocen ofert:
- Cena netto,
- Warunki płatności - w tym termin płatności FV,
- Okres gwarancji,
- Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

VI. Inne warunki przetargu

1. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego
2. Kontakt w sprawie: Tomasz Karaś; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 668835903

 

Zamieszczono 28.10.2022r.


 Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR

ogłasza przetarg na

Rozbudowa suszarni kolb kukurydzy nasiennej w Jankowicach i w Rogożewie

 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. ZAMAWIAJĄCY


„Hodowla Roślin Smolice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grupa IHAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Smolicach, Smolice 146, 63-740 Kobylin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000099111, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6211619001, będąca dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

II. INFORMACJE OGÓLNE

1. Zamawiający nie stosuje przepisów dotyczących zamówień publicznych.
2. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego w formie zaprojektuj i wybuduj zgodnie z „Regulaminem Dokonywania Zakupów Towarów I Usług w spółce Hodowla Roślin Smolice”
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, niedokonania wyboru, odwołania lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny, a oferentowi nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia.
4. Miejsce realizacji:
    1'. Obiekt I - Oddział Jankowice, Jankowice 1, 37-561 Chłopice - budynek obecnej suszarni.
    2'. Obiekt II – ZG Smolice – Gospodarstwo Rogożewo – Rogożewo 56, 63-930 Jutrosin – budynek obecnej suszarni.
5. Osobami do kontaktu są:
    1'. Obiekt I - Pan Paweł Szepelak e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon 661390111, Pan Tomasz Karaś e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon 668835903.
    2'. Obiekt II – Pan Andrzej Belter e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon 668835913, Pan Jędrzej Graś e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon 538184822.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Obiekt I – Suszarnia Jankowice.

1. Przedmiotem przetargu jest zaprojektowanie i wykonanie suszarni kolb kukurydzy nasiennej w Hodowli Roślin Smolice sp. z o.o. grupa IHAR w Oddział Jankowice, Jankowice 1, 37-561 Chłopice - budynek obecnej suszarni.
2. Zamawiający wymaga wykonania projektu budowlanego oraz wszelkich niezbędnych pozwoleń na budowę. Wszelkie prace budowlane oraz demontaż istniejącej elementów suszarni leży po stronie oferenta.
3. Suszarnia do kolb kukurydzy z systemami rekuperacji ciepłego powietrza, zmiany kierunku przepływu powietrza z układem łagodnego załadunku kolb. Suszarnia składać ma się z 8 komór suszarniczych z perforowanym dnem o pojemności 20 – 25 ton mokrych kolb kukurydzy przy maksymalnej wysokości kolb w komorze 2,5 m. Technologia transportu kolb oparta o wibracyjny kosz przyjęciowy o minimalnej długości 7,5 m i wydajności transportu kolb minimum 20 t/godz. Przenośniki taśmowe przystosowane do transportu kolb o wydajności minimalnej 20 t/godz. Taśma do zasypu komór suszarniczych wyposażona w regulowany wózek zrzutowy przystosowany do łagodnego załadunku kolb kukurydzy o wydajności minimum 20 t/godz.
4. Instalacja huskera wyposażona w przenośniki taśmowe do transportowania odpadów i okruszu, oraz selekcyjny przenośnik taśmowy do ręcznej selekcji kolb. Husker zapewnia inwestor.
5. Wymiennik ciepła z palnikiem na gaz o maksymalnej temperaturze suszenia 40 °C i wydajności suszenia przy wilgotności kolb 30% do 12% - 72h, 40% do 12% - 96h. Wyposażony w instalację kominową i paliwową. Szafa sterownicza zapewniająca pełne sterowanie procesem suszenia i transportu materiału, możliwe sterowanie zdalne oraz zdalny monitoring parametrów pracy.
6. Młocarnia kolb kukurydzy po stronie inwestora. Przenośnik taśmowy o wydajności 20 t/godz. transportujący ziarno kukurydzy do istniejącego punktu przyjęciowego, oraz zbiornik buforowy z możliwością załadunku ziarna kukurydzy do worku typu big-bag.
7. Zamawiający zaleca dokładne sprawdzenie istniejącej infrastruktury oraz przeprowadzenie wizji lokalnej terenu, na którym ma zostać zrealizowany przedmiot zamówienia.

Obiekt II– Suszarnia Rogożewo.

1. Przedmiotem przetargu jest zaprojektowanie i wykonanie suszarni kolb kukurydzy nasiennej w Hodowli Roślin Smolice sp. z o.o. grupa IHAR w ZG Smolice – Gospodarstwo Rogożewo – Rogożewo 56, 63-930 Jutrosin - budynek obecnej suszarni.
2. Zamawiający wymaga wykonanie projektu budowlanego oraz wszelkich niezbędnych pozwoleń na budowę.
3. Suszarnia do kolb kukurydzy z systemami rekuperacji ciepłego powietrza, zmiany kierunku przepływu powietrza z układem łagodnego załadunku kolb. Suszarnia składać ma się z 8 komór suszarniczych z perforowanym dnem o pojemności 20 – 25 ton mokrych kolb kukurydzy przy maksymalnej wysokości kolb w komorze 2,5 m. Technologia transportu kolb oparta o istniejący punkt przyjęcia. Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia systemu zasypu komór pod istniejący punkt przyjęcia. Przenośniki taśmowe przystosowane do transportu kolb o wydajności minimalnej 20 t/godz. Taśma do zasypu komór suszarniczych wyposażona w regulowany wózek zrzutowy przystosowany do łagodnego załadunku kolb kukurydzy o wydajności minimum 20 t/godz.
4. Odbiór suchych kolb z komór suszarniczych za pomocą taśmy o wydajności minimum 20 t/godz. połączony z istniejąca linią młócącą kolby.
5. Wymiennik ciepła z palnikiem na gaz o maksymalnej temperaturze suszenia 40ºC i wydajności suszenia przy wilgotności kolb 30% do 12% - 72h, 40% do 12% - 96h. Wyposażony w instalację kominową i paliwową. Szafa sterownicza zapewniająca pełne sterowanie procesem suszenia i transportu materiału, możliwe sterowanie zdalne oraz zdalny monitoring parametrów pracy.
6. Zamawiający zaleca dokładne sprawdzenie istniejącej infrastruktury oraz przeprowadzenie wizji lokalnej terenu, na którym ma zostać zrealizowany przedmiot zamówienia.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się podmioty występujące w obrocie prawnym - Wykonawcy którzy:
    a. zalegają z podatkami, składkami na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo innymi zobowiązaniami publicznymi i nie wydadzą na żądanie Zamawiającego stosownego oświadczenia lub nie przedłożą zaświadczenia odpowiednich organów (US, ZUS)
    b. jest prowadzona w stosunku do nich egzekucja sądowa lub administracyjna
    c. złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości lub restrukturyzację lub wobec których zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne
2. Spełnienie warunków określonych w pkt. 1 Wykonawca wykazuje poprzez złożenie oświadczenia.
3. Dostawca powinien mieć doświadczenie w zakresie projektowania i montażu suszarni tj. zaprojektować lub zamontować w ostatnich 5 latach w Polsce co najmniej 1 porównywalnej klasy suszarnię,
4. Spełnienie warunków określonych w p. 3 Dostawca wykazuje poprzez złożenie referencji użytkowników suszarni.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferty sporządza się w języku polskim.
2. Oferty muszą zawierać:
    a. kalkulację ceny ofertowej.
    b. cena musi być podana w PLN w kwocie netto wraz z odrębnie wyliczonym podatkiem VAT.
    c. oferty muszą zawierać termin wykonania.
    d. informacja o zakresie prac które wykonywać będą podwykonawcy.
    e. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (o ile dotyczy).
    f. Okres i warunki gwarancji.
3. Oferta musi zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy lub legitymującą się odpowiednim pełnomocnictwem.
4. Inwestor dopuszcza składanie ofert na wykonanie częściowe prac, tj. tylko na jedną z planowanych suszarni.

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT, SPOSÓB ZŁOŻENIA

1. Oferty należy składać do dnia 28.11.2022r., do godz. 11:00 w zamkniętych kopertach z napisem „przetarg - suszarnia” w siedzibie zarządu Spółki Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR,       adres: 63-740 Kobylin.

2. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej: wyłącznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VII. TERMIN REALIZACJI

Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia, rozumiany jako podpisanie protokołu odbioru i uzyskanie zgody odpowiednich organów na użytkowanie – 31.08.2023 r.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 75 dni.
2. Dzień składania ofert jest pierwszym dniem do upływu terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 10 lutego 2023r.

IX. UMOWA

Umowa zostanie przygotowana przez Zamawiającego, po przeprowadzeniu rozmów z Wykonawcami zakwalifikowanymi do II etapu. Oferent może przedstawić propozycję umowy lub jej poszczególnych zapisów, co nie jest wiążące dla Zamawiającego.

 

Zamieszczono 28.10.2022

 


Przetargi

przetarg1W związku z rozwojem poszukujemy partnerów do współpracy. Sprawdź nasze oferty przetargowe, być może będzie to pierwszy krok do owocnej współpracy.

Zapoznaj się z ofertą...

Wysoka jakość

jakoscTo dla nas priorytet. Dbamy o nią na każdym etapie produkcji – od pierwszego ziarenka w hodowli aż po wyselekcjonowane nasiona oferowane rolnikowi.

Czytaj więcej...

Gdzie kupić nasiona?

mapkaSprawdź, gdzie nabędziesz nasiona z HR Smolice, a jeśli jesteś ich sprzedawcą, poinformuj o tym rolników. Bądź widoczny oznaczając się na naszej mapie! Znajdź punkt sprzedaży najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

Zobacz mapę...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera