Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza przetarg na

Linię omłotu kolb materiałów bazowych i promocyjnych kukurydzy

 

 

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

I . ZAMAWIAJĄCY

 Hodowla Roślin Smolice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  – Grupa IHAR z siedzibą w Smolicach 146, 63-740 Kobylin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000099111, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6211619001, będącą dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 424).

 

II  INFORMACJE OGÓLNE

 1. Zamawiający nie stosuje przepisów dotyczących zamówień publicznych.
 2. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem Dokonywania Zakupów Środków Trwałych, Towarów i Usług przyjęty Uchwałą Zarządu nr 6/Z/2022 z dnia 01.03.2022 roku.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, niedokonania wyboru bez podania przyczyn, odwołania lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn, a oferentowi nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia.
 4. Osobą do kontaktu jest: Mateusz Jarus, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 721 154 814.

 

III  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup młocarni amerykańskiej firmy AEC, model Medium Batch o wydajności 5-6 t/h z jednostopniowym systemem dozowania.
 2. System przenośników taśmowych, gumowo - tkaninowych z odpowiednimi koszami zasypowymi i zbiorczymi do przenoszenia kolb, ziarna, osadek i innych większych zanieczyszczeń wraz z odpowiednimi podporami.
 3. Czyszczalnia ziarna z dwoma poziomami sit o wydajności do 4 t/h i regulacją częstotliwości drgań.
 4. Rozdzielacz 2-drogowy do workowania ziarna.
 5. Wentylator aspiracyjny 3 KW.
 6. Cyklon pyłowy z śluzą obrotową.

 

IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia – 30.09.2022r.

 

V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się podmioty występujące w obrocie prawnym, które:

           a) zalegają z podatkami, składkami na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo innymi zobowiązaniami i nie wydadzą na żądanie Zamawiającego stosownego oświadczenia lub nie przedłożą zaświadczenia odpowiednich organów wydanego nie później niż na 3 miesiące przed złożeniem oferty (US, ZUS),

           b) są dłużnikami w postępowaniu egzekucyjnym, sądowym lub administracyjnym,

           c) złożyły wniosek o ogłoszenie upadłości lub restrukturyzację, albo wobec których zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne.

       2. Ponadto Wykonawca powinien posiadać:

           a) doświadczenie w wykonywaniu podobnych realizacji, tj. co najmniej dwie realizacje przeprowadzone w ciągu ostatnich 5 lat o podobnym zakresie prac, polegających na                           dostawie i montażu podobnych urządzeń.

       3. Spełnienie warunków określonych w pkt. 1 Wykonawca wykazuje poprzez złożenie stosownych oświadczeń. W razie uzasadnionych wątpliwości Zamawiający może zażądać dostarczenia stosownych zaświadczeń odpowiednich organów, wydanych nie wcześniej niż na 3 miesiące przed złożeniem oferty.

       4. Spełnienie warunków określonych w pkt. 2 Wykonawca wykazuje poprzez złożenie dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie umowy (referencje).

       5. Wykonawca musi być płatnikiem VAT.

       6. Ocena spełnienia warunków nastąpi na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 

VI SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę sporządza się w języku polskim.
 2. Oferta musi zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy lub legitymującą się odpowiednim pełnomocnictwem.
 3. Nie ma możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
 4. Oferta musi zawierać kalkulację ceny ofertowej.
 5. Oferta musi zawierać warunki serwisu gwarancyjnego, pogwarancyjnego oraz długość okresu gwarancji.
 6. Cena musi być podana w PLN w kwocie netto wraz z odrębnie wyliczonym podatkiem VAT.

 

VII TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty należy złożyć nie później niż do 23 maja 2022 roku.
 2. Oferty mogą być składane w formie pisemnej w zabezpieczonych kopertach w siedzibie Spółki lub elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

VIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 23 czerwca 2022 roku.

 

IX KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Cena netto w PLN
 2. Okres gwarancji (oczekiwany okres gwarancji 36 miesięcy)
 3. Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

 

X UMOWA 

 1. Umowa zostanie przygotowana przez Zamawiającego.
 2. Wykonawca może zaproponować własną umowę co nie jest wiążące dla Zamawiającego.

 

Zamieszczono: 09.05.2022r


Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR

ogłasza przetarg na 

Modernizację systemu przenośników suszarni daszkowej w Oddziale w Bąkowie

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia


Zamieszczono: 04.05.2022r


Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o.

ogłasza przetarg na:

 

 1. kukurydzę paszową (odpad po czyszczeniu) w ilości 50t.(+/-10%)

Miejsce załadunku Magazyn Rogożewo, gmina Jutrosin.

        2. żyto konsumpcyjne - 80t.(+/-10%)

Miejsce załadunku Magazyn Rogożewo, gmina Jutrosin.

 

Oferty należy przesyłać do 12.05.2022r na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Zamieszczono: 27.04.2022r

 


 "Zakup opryskiwacza polowego do środków ochrony roślin"


1. ZAMAWIAJĄCY
„Hodowla Roślin Smolice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grupa IHAR” Sp.
z o.o. z siedzibą w Smolicach, Smolice 146, 63-740 Ko-bylin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000099111, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6211619001, będącą dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Użytkownikiem wózków będzie Zakład Główny Smolice.
www.hrsmolice.pl, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 655 482 420

2. INFORMACJE OGÓLNE
1. Zamawiający nie stosuje przepisów dotyczących zamówień publicznych.
2. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującym w Spółce Regulaminem Zakupów Towarów i Usług.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, niedokonania wyboru bez podania przyczyn, odwołania lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny
4. Osobami do kontaktu są: mgr Dominik Dwojak, tel. 602 346 430 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Edward Witkowski, tel. 668 835 907 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SWZ

 • Opryskiwacz zawieszany
 • Zbiornik główny 1000 – 1200 l – polietylen
 • Zbiornik 3-bryłowy
 • Zbiornik wody czystej do płukania opryskiwacza
 • Zbiornik wody czystej do mycia rąk
 • Płuczka wirowa zbiornika
 • Pompa membranowo-tłokowa o wydajności do 160 l/min
 • Rozwadniacz eżektorowy boczny
 • Filtry sekcyjne belki
 • Belka hydraulicznie składana i rozkładana, podnoszenie belki do 2,1 m z amortyzacją mechaniczną
 • Układ stabilizacji belki
 • Układ cieczowy: stal kwasoodporna 1/2’’ rozpylacze co 50 cm
 • Szerokość robocza 12 m, szerokość transportowa – do 2,5 m
 • Zawór stało ciśnieniowy ZST
 • Elektrozawór z odczytem ciśnienia
 • Głowice wielorozpylaczowe – 3 pozycyjne z dyszami eżektorowymi antywznoszeniowymi oraz dyszami do RSM
 • Urządzenie sterujące automatycznie utrzymujące precyzyjną dawkę środków ochrony roślin w zależności od prędkości jazdy, wskazanie ciśnienia roboczego, wskazanie ilości wypryskanej cieczy, wskazanie ilości opryskanych hektarów i hydraulicznym sterowaniem belki – komputer
 • Belka niezależna sterowana elektrohydraulicznie - 1 para węży z hydraulicznym wychyleniem
 • Wał przekaźnika mocy WOM
 • Oświetlenie drogowe LED

4. TERMIN DOSTAWY: 30.09.2022

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się podmioty występujące w obrocie prawnym -Wykonawcy którzy:
  a. zalegają z podatkami, składkami na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo innymi zobowiązaniami publicznymi i nie wydadzą na żądanie Zamawiającego stosownego oświadczenia lub nie przedłożą zaświadczenia odpowiednich organów (US, ZUS)
  b. jest prowadzona w stosunku do nich egzekucja sądowa lub administracyjna
  c. złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości lub restrukturyzację lub wobec których zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne
 2. Spełnienie warunków określonych w pkt. 1 Wykonawca wykazuje poprzez złożenie oświadczenia.
 3. Dostawca powinien mieć doświadczenie w zakresie sprzedaży opryskiwaczy polowych, tj. sprzedać w ostatnich 5 latach sprzedaż w Polsce co najmniej 10 porównywalnej klasy opryskiwaczy,
 4. Spełnienie warunków określonych w p. 3 Dostawca wykazuje poprzez złożenie referencji użytkowników zakupionych opryskiwaczy.

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę sporządza się w języku polskim
 2. Oferta musi zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Dostawcy lub legitymującą się odpowiednim pełnomocnictwem.
 3. Oferta powinna zawierać:
  a. opis przedmiotu,
  b. cena brutto i netto,
  c. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu,
  d. termin gwarancji,
  e. warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,
  f. propozycja umowy.

7. TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 1. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 13.05.2022 do godziny 14.00
 2. Oferty mogą być składane:
  a. w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na opryskiwacz polowy” w sekretariacie siedziby Spółki lub
  b. w formie elektronicznej wyłącznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8. TERMIN ZWIĄZANY Z OFERTĄ 

 1. Termin związania ofertą wynosi 45 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.
 3. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 30. 06. 2022.

9. KRYTERIA OFERT

 1. Cena
 2. Warunki serwisowe
 3. Warunki gwarancji

10 UMOWA

 1. Oferent może przedstawić propozycję brzmienia umowy.

  Zamieszczono 14.04.2022 r. 


Przetargi

przetarg1W związku z rozwojem poszukujemy partnerów do współpracy. Sprawdź nasze oferty przetargowe, być może będzie to pierwszy krok do owocnej współpracy.

Zapoznaj się z ofertą...

Wysoka jakość

jakoscTo dla nas priorytet. Dbamy o nią na każdym etapie produkcji – od pierwszego ziarenka w hodowli aż po wyselekcjonowane nasiona oferowane rolnikowi.

Czytaj więcej...

Gdzie kupić nasiona?

mapkaSprawdź, gdzie nabędziesz nasiona z HR Smolice, a jeśli jesteś ich sprzedawcą, poinformuj o tym rolników. Bądź widoczny oznaczając się na naszej mapie! Znajdź punkt sprzedaży najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

Zobacz mapę...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera