Dostosowania hal zaprawiania i hali suszenia w Jankowicach do spełnienia wymogów w zakresie wyposażenia do wymogów p.poż – instalacji hydrantowej w m. Jankowice,
dz. nr: 234, obręb 0004 Jankowice, jedn. ewid. 180403_2 Chłopice

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 1. ZAMAWIAJĄCY

„Hodowla Roślin Smolice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grupa IHAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Smolicach, Smolice 146, 63-740 Kobylin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000099111, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6211619001, będącą dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Zamawiający nie stosuje przepisów dotyczących zamówień publicznych.
 2. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującym w Spółce Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Regulaminem Dokonywania Zakupów Towarów i Usług.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, niedokonania wyboru bez podania przyczyn, odwołania lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny,

a Wykonawcy nie będą z tego tytułu przysługiwały żadne roszczenia.

 1. Osobami do kontaktu są:

Andrzej Belter, e-mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein., telefon 668 835 913

Tomasz Królikowski e-mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein., telefon 661 390 111

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Dostosowania hal zaprawiania i hali suszenia w Jankowicach do spełnienia wymogów w zakresie wyposażenia do wymogów p.poż – instalacji hydrantowej” w m. Jankowice, dz. nr: 234, obręb 0004 Jankowice, jedn. ewid. 180403_2 Chłopice.

Dokumentację projektową oraz kosztorys do pobrania u osób podanych w ust. II pkt. 4.

 1. Prace obejmują:
 • montaż studni zaworowej,
 • wykonanie instalacji hydrantowej w budynku,
 • wykonanie prób i sprawdzeń, zasypanie wykopu,
 • wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej,
 • próby i sprawdzenia, pomiary wydajności.
 1. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu, na którym ma zostać zrealizowany przedmiot zamówienia.
 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zorganizowania, zabezpieczenia, utrzymania i uporządkowania terenu budowy.
 3. Minimalnym okresem gwarancji i rękojmi jest okres 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego.
 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Maksymalny termin realizacji zamówienia – 30.09.2023 r.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 1. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się podmioty występujące w obrocie -prawnym, które:

1) zalegają z podatkami, składkami na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo innymi zobowiązaniami publicznymi

2) są dłużnikami w postępowaniu egzekucyjnym sądowym lub administracyjnym,

3) złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości lub restrukturyzację lub wobec których zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne,

 1. Spełnienie warunków określonych w ust. I Wykonawca wykazuje poprzez złożenie stosownych oświadczeń. W razie uzasadnionych wątpliwości Zamawiający może zażądać dostarczenia stosownych zaświadczeń odpowiednich organów, wydanych nie później niż na 3 miesiące przed złożeniem oferty.
 2. Ponadto Wykonawcy powinni posiadać:
 1. doświadczenie w wykonywaniu prac - instalacji przeciwpożarowych, bądź

prac o podobnych charakterze i przeznaczeniu jak przedmiot zamówienia,

2) odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac budowlanych realizowanych na podstawie umowy,

3) polisę ubezpieczeniową dokumentującą zawarcie umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

o wartości, co najmniej 100% składanej oferty.

 1. Spełnienie warunków określonych w ust. 3 Wykonawca wykazuje poprzez:

1) złożenie oświadczenia o posiadanym potencjale technicznym, stosownych i aktualnych uprawnieniach do prac oraz zapleczu kadrowym do wykonania zamówienia,

2) kopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej, o jakiej mowa w pkt 3.3).

5 Wykonawca musi być płatnikiem VAT

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
 1. Ofertę sporządza się w języku polskim.
 2. Oferta musi zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy lub legitymującą się odpowiednim pełnomocnictwem.
 3. Oferta musi zawierać kalkulację ceny ofertowej, na podstawie załączonego do ogłoszenia kosztorysu inwestorskiego.
 4. Oferta powinna określać warunki gwarancji, w tym czas jej trwania i termin usunięcia wad.
 5. Cena musi być podana w PLN w kwocie netto wraz z odrębnie wyliczonym podatkiem VAT.
 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT, SPOSÓB ZŁOŻENIA
 1. Ofertę należy złożyć do końca dnia 14.09.2023 r.
 2. Oferty mogą być składane w formie pisemnej lub elektronicznej
 3. Oferty pisemne powinny być składane w zabezpieczonych kopertach w siedzibie Spółki bądź przesyłane pocztą elektroniczną wyłącznie na adres mailowy Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT
  1. Cena - 90%
  2. Wcześniejszy termin realizacji - 10%
 1. UMOWA
 1. Umowa zostanie przygotowana przez Zamawiającego.
 2. Wykonawca może zaproponować własną umowę, co nie jest wiążące dla Zamawiającego.

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.