SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. ZAMAWIAJĄCY

„Hodowla Roślin Smolice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grupa IHAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Smolicach, Smolice 146, 63-740 Kobylin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000099111, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6211619001, będąca dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

II. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Zamawiający nie stosuje przepisów dotyczących zamówień publicznych.
 2. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem Dokonywania Zakupów Towarów I Usług w spółce Hodowla Roślin Smolice
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, niedokonania wyboru, odwołania lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny, a oferentowi nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania jest usługa wykopania buraków cukrowych w Hodowli Roślin Smolice sp. z o.o. grupa IHAR z powierzchni 167 ha, w lokalizacji, Rogożewo, Sroki, Smolice, Bielawy Pogorzelskie, Bąków.

Osoby do kontaktu:

Tomasz Prałat: tel. 694318187, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę sporządza się w języku polskim.
 2. Oferta musi zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy lub legitymującą się odpowiednim pełnomocnictwem.
 3. Cena musi być podana w PLN w kwocie netto wraz z odrębnie wyliczonym podatkiem VAT.

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT, SPOSÓB ZŁOŻENIA

 1. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 15.09.2023. do godz. 8.00.
 2. Oferty mogą być składane w formie pisemnej lub elektronicznej
 3. Oferty mogą być składane w zabezpieczonych kopertach w siedzibie Spółki bądź przesyłane wyłącznie na adres mailowy Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. .

VII. TERMIN WYKONANIA

Usługę należy wykonać wg terminów podanych przez cukrownie. Przybliżony termin:

 1. dla lokalizacji Rogożewo + Smolice (45 ha) – do 23 września 2023 r,
 2. dla lokalizacji Bielawy Pogorzelskie (53ha) – do 15 października 2023 r,
 3. dla lokalizacji Bąków (41ha) – do 15 listopada 2023 r,
 4. dla lokalizacji Sroki (25ha) – do 15 listopada 2023 r.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 15.11.2023r.

IX. Proponowane kryteria ceny:

  1. Cena
  2. Termin wykonania

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.