Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza przetarg na Zakup Opału Ekomiał, Węgiel orzech oraz Ekogroszek

SPECYFIKA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. ZAMAWIAJĄCY
„Hodowla Roślin Smolice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grupa IHAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Smolicach, Smolice 146, 63-740 Kobylin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000099111, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6211619001, będącą dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych .

II. INFORMACJE OGÓLNE
   1. Zamawiający nie stosuje przepisów dotyczących zamówień publicznych.
 2. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem Dokonywania Zakupów Towarów I Usług Hodowla Roślin Smolice”.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, niedokonania wyboru bez podania przyczyn, odwołania lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny, a oferentowi nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia.
   4. Osobami do kontaktu są:
       Szymon Mosiek, e-mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein., telefon 532 082 246

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
   1. Ekomiał 25 000kg do lokalizacji Łagiewniki 35, 63-740 Kobylin
   2. Węgiel orzech 100 000kg do lokalizacji
     • 25 000kg Rogożewo 56, 63-930 Jutrosin
     • 75 000kg Smolice 146, 63-740 Kobylin
   3. Ekogroszek 25 000kg do lokalizacji Smolice 146, 63-740 Kobylin

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji zamówienia - 31.08.2023

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
   1. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się podmioty występujące w obrocie -prawnym -Wykonawcy którzy:
     a) Zalegają z podatkami, składkami na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo innymi zobowiązaniami publicznymi i nie wydadzą na żądanie Zamawiającego stosownego oświadczenia lub nie przedłożą zaświadczenia odpowiednich organów wydanego nie później niż na 3 miesiące przed złożeniem oferty (US, ZUS).
     b) Są dłużnikami w postępowaniu egzekucyjnym sądowym lub administracyjnym
   c) Złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości lub restrukturyzację lub wobec których zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne
  2. Spełnienie warunków określonych w ust. 1 Wykonawca wykazuje poprzez złożenie stosownych oświadczeń. W razie uzasadnionych wątpliwości Zamawiający może zażądać dostarczenia stosownych zaświadczeń odpowiednich organów, wydanych nie wcześniej niż na 3 miesiące przed złożeniem oferty
   3. Wykonawca musi być płatnikiem VAT.
   4. Ocena spełnienia warunków nastąpi na zasadzie spełnia/nie spełnia.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
    1. Ofertę sporządza się w języku polskim.
   2. Oferta musi zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy lub legitymującą się odpowiednim pełnomocnictwem.
   3. Oferta musi zawierać kalkulację ceny ofertowej.
   4. Cena musi być podana w PLN w kwocie netto wraz z odrębnie wyliczonym podatkiem VAT i akcyzą
   5. Oferta musi zawierać wartość opałową danego asortymentu

VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT, SPOSÓB ZŁOŻENIA
   1. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 07.08.2023
   2. Oferty mogą być składane w formie pisemnej lub elektronicznej
   3. Oferty mogą być składane w zabezpieczonych kopertach w siedzibie Spółki bądź przesyłane na adres mailowy Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
   1. Termin związania ofertą wynosi 7 dni.
   2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 14.08.2023.

IX. KRYTERIA OCENY OFERT
   1. Cena netto w PLN.
   2. Wartość opałowa

Zamieszczono, 28.07.2023

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.