Uprawa mieszanek strączkowo-zbożowych oraz międzyplonów (poplonów) - Hodowla Roślin Smolice

Uprawa mieszanek pozostawia lepsze stanowisko pod uprawę zbóż i jest źródłem własnego białka w żywieniu zwierząt gospodarskich. Do uprawy na glebach lepszych klasy I-IVa poleca się mieszanki z udziałem grochu, a na glebach słabszych klasy IVb-VI z udziałem łubinu wąskolistnego.

Mieszanki z udziałem grochu

Najlepsze efekty daje wysiew w takiej proporcji, aby udział grochu wynosił 40-50% jego normy wysiewu, a jęczmienia, pszenicy i ewentualnie owsa 50-60% normy.

Przykładowo, jeśli dysponujemy nasionami takich popularnych sztywnołodygowych odmian grochu jak MILWA o normie wysiewu 250 kg/ha, dowolnej odmiany jęczmienia o normie wysiewu 160 kg/ha i pszenicy o normie wysiewu 220 kg/ha to mieszamy je w następujących przybliżonych proporcjach: groch 120 kg (48%) + jęczmień 40 kg (25%) + pszenica 60 kg (27%). Jest to wariant optymalny, pozostawiający po sobie niezłe stanowisko i gwarantujący, że w zebranym plonie nasiona grochu stanowić będą ok. 30-40% masy. W mieszankach z udziałem owsa wskazane jest użycie odmian grochów wysokich, takich jak np. MUZA i wtedy orientacyjny skład mieszaniny jest następujący: groch MUZA 120 kg (50%) + owies 90 kg (50%). Nawożenie stosujemy takie jak przy uprawie zbóż jarych.

 

Chwasty zwalcza się opryskując plantacje, gdy groch osiągnie wysokość ok. 10 cm możemy zastosować Basagran 480 SL w dawce 2,0 l + Olbras 1,5 l.

Na grochu praktycznie co roku pojawia się mszyca i dlatego mieszankę z jego udziałem na początku kwitnienia należy opryskać jednym z licznych preparatów przeznaczonych do zwalczania tego pluskwiaka.

Mieszanki z udziałem łubinu

Mieszanki łubinowo-pszenżytnie (owsiane)

Przeznaczone do wysiewu na stanowiskach przydatnych do uprawy pszenżyta jarego. W mieszankach tych udział łubinu wynosi około 70% jego normy wysiewu, a pszenżyta lub pszenżyta i owsa ok. 40% normy. Ze względu na wzrost plonowania i mniejsze zachwaszczenie, zaleca się zwiększyć obsadę roślin w mieszankach o 10-20% w stosunku do siewów czystych. Najbardziej przydatne do wysiewu są takie odmiany łubinu wąskolistnego jak: KALIF, WARS, TYTAN, KORAL, wszystkie odmiany pszenżyta jarego oraz późne odmiany owsa jak np. KREZUS.

Orientacyjny przykładowy skład mieszanki do wysiewu na 1 hektar ze zwiększoną o 10-12% obsadą przedstawia się następująco: łubin wąskolistny 115 kg (72%) + pszenżyto 85 kg (38%) lub z udziałem owsa: łubin wąskolistny 115 kg (72%) + pszenżyto 55 kg (25%) + owies 25 kg (14%).

 

Mieszanki łubinowo-jęczmienne

Przeznaczone do wysiewu na stanowiskach przydatnych do uprawy jęczmienia. Przy komponowaniu składu obowiązuje ta sama zasada jak w przypadku mieszanek łubinowo-pszeżytnich, tj. udział łubinu wynosić powinien około 70% jego normy wysiewu z możliwym przegęszczeniem o ok. 10%. Do wysiewu nadają się tylko bardzo wczesne odmiany łubinu wąskolistnego takie jak: REGENT, NEPTUN, DALBOR i ROLAND oraz wszystkie odmiany jęczmienia jarego. Orientacyjny przykładowy skład mieszanki do wysiewu na 1 hektar ze zwiększoną o 10% obsadą przedstawia się następująco: łubin wąskolistny 115 kg (72%) + jęczmień 60 kg (37,5%).

 

Nawożenie stosujemy takie jak przy uprawie pszenżyta jarego ze zmniejszoną do 60 kg/ha dawką azotu. Przy omłocie należy zwrócić uwagę na wymłacalność kłosów pszenżyta i w razie potrzeby zwiększyć obroty bębna.

Mieszanki łubinu wąskolistnego z łubinem żółtym

Przeznaczone do upraw na słabych, mozaikowatych glebach V-VI klasy w celu maksymalnego wykorzystania właściwości tych dwóch gatunków, tj. tolerancji łubinu żółtego na bardzo słabe gleby i wyższego plonowania łubinu wąskolistnego na nieco lepszych częściach uprawianego pola oraz tolerancji na antraknozę łubinu. Do tego typu mieszanek nadają się tylko niektóre odmiany łubinów takie jak: łubin żółty PERKOZ oraz łubin wąskolistny: KALIF, WARS, KORAL. Mieszamy je w następującej proporcji w stosunku do normy w siewie czystym: łubin żółty – 35% i łubin wąskolistny – 65%. Orientacyjny przykładowy skład mieszanki do wysiewu na jeden hektar przedstawia się następująco: łubin żółty PERKOZ – 65 kg + łubin wąskolistny (KALIF, WARS, KORAL) – 105 kg.

 

Zwalczanie chwastów oraz ochronę przed antraknozą prowadzimy preparatami zalecanymi w uprawie łubinu wąskolistngo. Nie stosujemy nawożenia azotowego.

 

Uproszczona technologia wysiewu międzyplonów:

  • do wysiewu nadają się szybkorosnące i wytwarzające w krótkim czasie dużą zieloną masę odmiany łubinu wąskolistnego: ZEUS, ROLAND i OSKAR, a także szybkorosnąca peluszka – MUZA. Gorzka odmiana OSKAR polecana jest wyłącznie na pola, na których żeruje dużo saren i jeleni, gdyż wbrew utartym przekonaniom, odmiany gorzkie ani nie wytwarzają większej zielonej masy, ani nie mają mocniejszego korzenia niż odmiany słodkie. Zielonka słodkich odmian ZEUS i ROLAND może być także wykorzystana jako pasza dla bydła. Ze względu na niski plon i wysoką cenę nasion, a także dłuższy okres wegetacji i wolny, początkowy przyrost, nie opłaca się, szczególnie przy wysiewie po 10 sierpnia, wykorzystywać w poplonie łubinu żółtego
  • w technologii uproszczonej zakłada się niewielką obszarowo plantację nasienną (planując zbiór nasion w ilości około 20 dt/ha), a zebrane kombajnem nasiona bezpośrednio po zbiorze, bez dosuszania, wysiewa się na ścierń rozrzutnikiem do nawozów i płytko talerzuje (podoruje). Rozrzutnik należy tak ustawić, aby wysiać co najmniej 250 kg nasion na hektar ścierni
  • nasiona ze zbioru kombajnowego można też doczyścić i wysiać tradycyjnie siewnikiem w uprawioną glebę, a wówczas ilość wysiewu zmniejszamy do około 180-200 kg/ha
  • przy wysiewie poplonu na glebach lepszych (IIIa-IVb) do nasion łubinu można domieszać nasiona peluszki MUZA w ilości około 60 kg/ha, wówczas ilość wysiewanego łubinu zmniejszamy o około 33%. Można też wysiać tylko peluszkę MUZA w ilości 210-230 kg/ha
  • poplony wysiewać można już w lipcu, a końcowym terminem jest połowa sierpnia, (na zachodzie Polski 20 sierpnia). Wysiew późniejszy jest możliwy, lecz wiązać się będzie z wytworzeniem zbyt małej zielonej masy
  • ze względu na zbyt dużą konkurencję samosiewów zbóż jarych, poplony łubinowe zaleca się wysiewać po zbożach ozimych chyba, że zamierza się je wykorzystać do karmienia bydła łącznie ze zbożem
  • wytworzona zielona masa może być przyorana w okresie przedzimowym lub pozostawiona do wiosny, chroniąc przy okazji glebę przed erozją. Trzeba jednak pamiętać, że ze względu na przesuszenie gleby orka wiosenna powinna być wykonana płytko lub zastąpiona talerzowaniem i siewem siewnikiem z redlicami talerzowymi

 

Wykorzystanie łubinów i grochów do siewów międzyplonowych

Możliwość uzyskania płatności rolno-środowiskowych z pakietu „Ochrona gleb i wód. Wariant 8.3, międzyplon ścierniskowy”. Degradacja gleb, szczególnie słabszych, spowodowana monokulturą zbożową i uproszczeniami w uprawie, zachęcają wielu rolników do wysiewu w sierpniu międzyplonów. Powszechnie wiadomo, że najtańszym międzyplonem jest gorczyca, lecz to, że w niewielkim stopniu podnosi ona plonowanie zbóż jest informacją mało znaną, podobnie zresztą jak fakt, że łubin wysiewany w międzyplonie i przyorywany obok obornika, jest najlepszym źródłem próchnicy i azotu, a także czynnikiem silnie podnoszącym plonowanie zbóż. Według badań przeprowadzonych na ATR w Bydgoszczy średni plon jęczmienia jarego zasianego po międzyplonie łubinowym, wzrósł o przeszło 7 dt/ha, natomiast po gorczycy tylko o ok. 2 dt/ha.

 

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.