„Hodowla Roślin Smolice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Grupa IHAR”
z siedzibą: Smolice 146, 63-740 Kobylin, woj. wielkopolskie

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych za lata 2018 i 2019 oraz sporządzenie pisemnych dokumentacji z tych czynności zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 395).

 

Warunki przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych:

 1. Kluczowy biegły rewident jest obowiązany do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki opiniującej roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 oraz za rok obrotowy 2019, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji. Koszty uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.
 2. Kluczowy biegły rewident będzie obowiązany do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu (w formie tzw. listów do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
 3. Sprawozdanie z badania będzie zawierać informację o przychodach z tytułu sprzedaży wytworzonych przez Spółkę usług badawczo-rozwojowych,
 4. Pełna płatność za przeprowadzone badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą sprawozdania z badania.

Warunki jakim w szczególności powinna odpowiadać oferta firmy audytorskiej:

 1. Informacje o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach), o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów oraz o składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania Spółki.
 2. Oświadczenia firmy audytorskiej o:
  • spełnieniu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach oraz o nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;
  • dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;
  • wyznaczenie jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu przez nią warunków określonych w art. 4 ust 2-5 ustawy o biegłych rewidentach oraz opis jego doświadczenia zawodowego w tym w branży rolniczej, hodowli roślin i nasiennictwa.
 3. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania za rok obrotowy 2018 oraz za rok obrotowy 2019 – przy czym wynagrodzenie za przeprowadzenie badania ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie, a nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych.
 4. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz za rok obrotowy 2019, odpowiednio do 29 marca 2019 roku i 30 marca 2020 roku.
 5. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.

Pisemne oferty należy przesłać na adres siedziby Spółki lub osobiście złożyć w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Bilans 2018 i 2019 – oferta”, w terminie do 14 września 2018 r. do godz.15.00.

Kryteriami oceny ofert będą: cena, doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego w szczególności w branży rolniczej, hodowli roślin i nasiennictwa.

Otwarcie ofert, ich ocena oraz wybór biegłego rewidenta zostanie dokonany przez Radę Nadzorczą w dniu 17 września 2018 r. w siedzibie właściciela Spółki – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Radzików 05-870 Błonie.

Oferty nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (065) 548 24 20


Wiadomości z pola

wazny 4 zdjAgrotechnika - nawożenie, uprawa, pielęgnacja i zbiory w Hodowli Roślin Smolice

Czytaj więcej

 

Przetargi

przetarg1W związku z rozwojem poszukujemy partnerów do współpracy. Sprawdź nasze oferty przetargowe, być może będzie to pierwszy krok do owocnej współpracy.

Zapoznaj się z ofertą...

Wysoka jakość

jakoscTo dla nas priorytet. Dbamy o nią na każdym etapie produkcji – od pierwszego ziarenka w hodowli aż po wyselekcjonowane nasiona oferowane rolnikowi.

Czytaj więcej...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera