Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR

ogłasza przetarg ustny nieograniczony - aukcję w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej

 

"Hodowla Roślin Smolice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grupa IHAR" Sp. z o.o. z siedzibą w Smolicach, Smolice 146, 63-740 Kobylin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000009911, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6211619001, będąca dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

1. Oznaczenie przedmiotu zbycia:

prawo użytkowania wieczystego nieruchomości działki nr 3/9, ark. M. 12 (160402_5_0002) o powierzchni 0,2332 ha, w skład której wchodzą grunty orne o bonitacji kl. V, położonej: województwo opolskie, powiat kluczborski, gmina Kluczbork, miejscowość Bąków, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1U/00068086/0. Przeznaczenie nieruchomości w MPZP dla wsi Bąków: tereny zabudowy usługowej – symbol w planie „U”,
Działka ma kształt nieregularny, zbliżony do trapezu, teren o nachyleniu południowym. Dojazd dogodny z drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej ul. Tartaczna. Nieruchomość posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz energetycznej. Wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega kolektor kanalizacji deszczowej o średnicy 1200 mm. Nieruchomość od strony północnej graniczy z ulicą Tartaczną, od strony zachodniej z działką zabudowaną 3/12, od strony wschodniej z działką zabudowaną 3/7, od strony południowej graniczy z działką 4-zbiornik wodny.

2. Cena wywoławcza wynosi 151 700 PLN (słownie sto pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych).

3. Do ceny sprzedaży uzyskanej podczas aukcji zostanie doliczony podatek VAT stosownie do obowiązujących przepisów w wysokości 23%.

4. Wysokość postąpienia wynosi 2 000 PLN (dwa tysiące złotych).

5. Zgłoszenie do aukcji następuje poprzez złożenie dokumentu zgłoszenia w zamkniętej kopercie oznaczonej „przetarg na sprzedaż działki 3/9” najpóźniej do dnia 29.05.2023r. do godz. 1500 w siedzibie Spółki w Smolicach nr 146, 63-740 Kobylin.

6. Do zgłoszenia należy załączyć:
     1) Oświadczenie o zapoznaniu się z Zasadami zbywania składników aktywów trwałych w Spółce Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR
     2) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych
     3) Dowód wpłaty wadium
     4) W przypadku innych podmiotów wpisanych do KRS lub innej ewidencji urzędowej, wypis z KRS lub tej ewidencji
     5) W przypadku przedsiębiorców wypis z CEIDG lub KRS
     6) W przypadku innych jednostek organizacyjnych, dokumenty potwierdzające występowanie w obrocie prawnym, sposób reprezentacji i osoby uprawnione do reprezentacji
     7) Ew. pełnomocnictwo poświadczające odpowiednie umocowanie

7. Termin i miejsce przetargu: 31.05.2023 r. godz.: 10:00; "Hodowla Roślin Smolice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grupa IHAR" w Oddział Zamiejscowy w Bąkowie, 46-233 Bąków ul. Braci Bassy 32

8. Oględzin przedmiotu aukcji można dokonać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr      668 835 912

9. Wysokość wadium 15 170 PLN (piętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt złotych)

Wpłata wadium powinna nastąpić do dnia 29.05.2023

na rachunek numer: 23 1090 1287 0000 0001 4838 4251; w tytule przelewu należy wpisać „wadium na poczet przetargu na sprzedaż działki 3/9, imię i nazwisko wpłacającego/nazwa wpłacającego”. Za datę wpływu wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy.

10. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Zasadami zbywania składników aktywów trwałych w Spółce "Hodowla Roślin Smolice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grupa IHAR" Sp. z o.o. Zasady dostępne są w siedzibie Spółki oraz w siedzibie Oddziału Spółki w Bąkowie: 46-233 Bąków ul. Braci Bassy 32

11. Zapłata za przedmiot aukcji winna być uiszczona w ciągu 14 dni od zakończenia aukcji

12. Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR może w każdym czasie unieważnić lub odwołać aukcję bez podania przyczyny, albo zakończyć postępowanie bez wyłaniania żadnej oferty bez podania przyczyny.

13. Umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego będzie mogła zostać zawarta w razie nie skorzystania z prawa pierwokupu uprawnionych ustawowo podmiotów tj. gminy lub KOWR

14. Dane kontaktowe: Zdzisław R. Biliński – 668 835 912; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Zamieszczono 19.05.2023


Wiadomości z pola

wazny 4 zdjAgrotechnika - nawożenie, uprawa, pielęgnacja i zbiory w Hodowli Roślin Smolice

Czytaj więcej

 

Przetargi

przetarg1W związku z rozwojem poszukujemy partnerów do współpracy. Sprawdź nasze oferty przetargowe, być może będzie to pierwszy krok do owocnej współpracy.

Zapoznaj się z ofertą...

Wysoka jakość

jakoscTo dla nas priorytet. Dbamy o nią na każdym etapie produkcji – od pierwszego ziarenka w hodowli aż po wyselekcjonowane nasiona oferowane rolnikowi.

Czytaj więcej...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera