Wymagania glebowe i przedplon

Odmiany mieszańcowe żyta mają podobne wymagania glebowe jak odmiany populacyjne lecz swoją przewagę uwidaczniają na glebach średnich i dobrych. Aby wydać duży plon ziarna, żyto mieszańcowe musi pobrać dostateczną ilość składników pokarmowych oraz wody, a tego na glebach lekkich przeważnie brakuje, dlatego też do uprawy nie nadają się gleby klasy V i VI. Najlepszymi przedplonami są: rośliny strączkowe (łubin wąskolistny oraz żółty), ziemniaki (z wyjąt- kiem późnych odmian), a także: owies i jęczmień. Złymi zaś zboża ozime. Negatywny wpływ przedplonu można ograniczyć uprawą poplonów ścierniskowych.

 

Uprawa roli

Prawidłowa uprawa gleby ma istotny wpływ na plonowanie, a szczególnie terminowe i odpowiednio wczesne wykonanie orki siewnej (najlepiej na 2-3 tygodnie przed siewem). W przy- padku późnej orki należy wykonać ją pługiem zagregatowanym z wałem Campbella.

Do siewu żyto wymaga dobrze odleżałej roli. Należy także prawidłowo wykonać uprawę przed- siewną. Doprawienie roli przed siewem powinno być bardzo staranne, co gwarantuje szybkie, peł- ne i wyrównane wschody, a w rezultacie wysoki i dobrej jakości plon.

Siew

Wpływ terminu siewu na wysokość i jakość plonu jest bardzo duża. Odmiany mieszańcowe źle znoszą opóźnienie terminu siewu. By wydać duży plon ziarna, muszą zakończyć krzewienie jesienią. Optymalny termin siewu jest podobny jak odmian populacyjnych i w zależności od regionu przypada pomiędzy 15 a 30 września, tylko w za- chodniej części Pomorza siewy mogą być o kilka dni późniejsze.

Gęstość siewu zależy od jakości gleby, przed- plonu, terminu oraz odmiany i wynosi 180-300 ziaren/m2, tj. 80-120 kg/ha. Rozstawa rzędów wynosi 12-15 cm, a głębokość siewu 1-2 cm. Zbyt głęboki siew opóźnia wschody i krzewienie, a w rezultacie obniża plon. Kwalifikowany materiał siewny pochodzący ze sprawdzonego źródła, powinien być zaprawiony zalecanymi zaprawami nasiennymi.

Nawożenie

Wysokość nawożenia mineralnego uzależniona jest od zasobności gleby, stanowiska i przewidy- wanego plonu, dlatego powinno się przeprowa- dzać systematyczne badania zasobności gleby. Nawożenie fosforowo-potasowe powinno wyno- sić 40-100 kg P O /ha oraz 60-120 kg K O/ha. Nawożenie azotowe stosuje się w zależności od jakości gleby, przedplonu i spodziewanych zbiorów, wynosi 100 -140 kg N/ha, stosowane głównie wiosną w 3-ch dawkach (w momencie: ruszenia wegetacji, początku strzelania w źdźbło i w początku kłoszenia). Można też w przypadku słabszego stanowiska można zastosować niewiel- kie nawożenie azotowe jesienią (ok. 30 kg/ha). Przy stosowaniu wyższego nawożenia azotowego należy pamiętać o regulatorach wzrostu.

Ochrona roślin

Żyto stosunkowo dobrze radzi sobie z chwasta- mi. Jeżeli jednak spodziewamy się większego zachwaszczenia niezbędne będzie zastosowanie zalecanych herbicydów. W przypadku stosowania intensywnej technologii uprawy niezbędne będzie zwalczanie, pojawiających się chorób i szkodników.

Zabiegi ochrony roślin wykonywać zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin. Informacje o środkach ochrony roślin dopusz- czonych przez MRiRW do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem: www.minrol.gov.pl (na podstronach: Informacje branżowe → Produkcja roślinna → Ochrona roślin)


Przetargi

przetarg1W związku z rozwojem poszukujemy partnerów do współpracy. Sprawdź nasze oferty przetargowe, być może będzie to pierwszy krok do owocnej współpracy.

Zapoznaj się z ofertą...

Katalog odmian 2023

katalog small
Dobrze jest go mieć zawsze "pod ręką". Pobierz PDF

Gdzie kupić nasiona?

mapkaSprawdź, gdzie nabędziesz nasiona z HR Smolice, a jeśli jesteś ich sprzedawcą, poinformuj o tym rolników. Bądź widoczny oznaczając się na naszej mapie! Znajdź punkt sprzedaży najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

Zobacz mapę...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera